TR målsætning


3. udgave - Sønderborg d. 31. maj 2001.


Mål:
At flest mulige medlemmer dækkes af en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen

Begrundelse:
Med decentraliseringen er der behov for, at alle FOA's medlems-/faggrupper på en arbejdsplads har en tillidsrepræsentant, der overfor ledelsen kan sikre det enkelte medlems medindflydelse og medbestemmelse.

Tillidsrepræsentantens værdigrundlag:

 • Samarbejde og respekt
 • Engagement
 • Vidensmæssig velfunderet (være velorienteret)
 • Professionalisme
 • Kvalitetsbevisthed
 • Loyalitet
Tillidsrepræsentantens opgave:
 • Organisering af nye medlemmer
 • Deltage i ansættelse af nye medarbejdere (FOA's arbejdsområde)
 • Forhandle lønindplacering for den nyansatte (kompetencegrad aftales med afdelingen)
 • Deltage i tjenstlige samtaler (orienteringspligt til afdelingen, supervision fra afdelingen)
 • Fortolke overenskomstspørgsmål, ferie, barsel, m.v. (supervision fra afdelingen)
 • Repræsentant i MED/SU udvalg på arbejdspladsen
 • Deltage i etablering af aftaler om arbejdsfastholdelse (i samarbejde med afdelingen)
 • Deltage i udviklingen af arbejdspladsen samt dens medarbejdere
 • omstillinger
 • udliciteringer
 • nye organisationsformer
 • Faglig uddannelse og efteruddannelse
 • Indgå som konfliktløser ved samarbejdsproblemer mellem medarbejdere indbyrdes og mellem ledere og medarbejder(ere) (supervision fra afdelingen)
 • Personalepolitik
 • Implementering af rammeaftaler (kompetencegrad aftales med afdelingen)
 • Formidler af informationer
 • fra ledelse til medarbejder
 • fra medarbejder til ledelse
 • fra fagforening til medlemmer
 • fra medlemmer til fagforening
 • Etablere samarbejde med øvrige tillidsvalgte på arbejdspladsen
 • Indgå i netværk/samarbejde med øvrige FOA tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i arbejdsgiverområdet til støtte for de FOA tillidsrepræsentanten, der sidder i Hoved-samarbejdsudvalg eller MED udvalg
 • Forhandle (kompetencegraden aftales med afdelingen)
 • arbejdstid
 • lokalaftaler i forhold til overenskomster
 • løn
 • "Sjælesørger" for kolleger
Altid kollegernes advokat ikke dommer

Tillidsrepræsentantens arbejdsopgaver udvikler sig dynamisk, hvorfor dette punkt skal revideres 1 gang årligt.Tillidsrepræsentantens netværk.

Internt:
Alle tillidsvalgte på samme arbejdsplads/forvaltning mødes til erfaringsudveksling og drøftelse af fælles mål. Eksternt: Alle tillidsvalgte med samme arbejdsgiver mødes 1 gang årligt en hel dag efter initiativ fra FOA's kontaktperson i afdelingen og fællestillidsrepræsentanterne.

En del af tiden kan mødet opdeles i interesse grupper, f.eks. børn, ældreområdet, m.v.Formål:
 • drøftelse af fælles mål
 • give hinanden inspiration og fælles løft
 • støtte hinanden
 • fælles fodslaw i forhold til arbejdsgiver og FOA afdelingen
 • strategier for opnåelse af fælles mål
 • temadrøftelser, bl.a. budgetlægning.
Tillidsrepræsentantens vilkår: Aftales med arbejdsgiver af enten tillidsrepræsentanten selv eller afdelingen. Hvor der i MED aftaler nøje er aftalt vilkår, skal disse implementeres, og udmøntes i dagligdagen. Hvor der i forbindelse med Ny Løn forhandlinger, er aftalt vilkår, skal disse implementeres, og udmøntes i dagligdagen.Indhold:
 • tid til TR-arbejdet (vikardækning)
 • TR-kontor med PC'er koblet på internet og med egen email adresse
 • imødegåelse af løntab i forbindelse med funktion som tillidsrepræsentant
 • ved fratræden sikres opkvalificering til samme faglige niveau som kolleger, f.eks. gennem efter- og videreuddannelse
 • honorering for TR-arbejdet
Krav til tillidsrepræsentanten:
 • at tillidsrepræsentanten indenfor det første år af sin valgperiode deltager i FOA's grunduddannelse
 • at tillidsrepræsentanten løbende deltager i møder og kurser til udvikling af sine menneskelige og faglige kvalifikationer
 • at tillidsrepræsentanten deltager i afdelingens afholdte TR-udviklings- & uddannelses samtaler
 • at holde snæver kontakt til afdelingen og sektoren
 • at kende KTO's & MED aftalernes TR regelsæt og egen overenskomst
 

  Gokendt på afdelingsbestyrelsesmødet 19. juni 2001.