Er du kommet til skade

Er du kommet til skade på jobbet - søg læge hurtigst muligt

Ingen brosymptomer
I FOA Skive ser vi flere og flere sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen ikke vil anerkende ulykker på arbejdspladsen som arbejdsskader, fordi der går for lang tid, inden du søger læge.
I sagens natur er det sværere at dokumentere en sammenhæng, hvis man først går til lægen flere måneder efter skaden.
I den mellemliggende periode kan du jo sagtens være kommet til skade i haven, på boldbanen eller stranden, og Arbejdsskadestyrelsen anerkender kun arbejdsskader, hvis der er en klar dokumentérbar sammenhæng mellem hændelse og lidelse.
Hvis der går 3 – 6 måneder eller mere inden første lægebesøg efter ulykken, så opstår problemerne, da der ikke er det styrelsen kalder ”brosymptomer”.
Det er derfor også vigtigt, at alle aftaler med ledelsen om skånehensyn (typisk nedsat tid eller fritagelse for visse opgaver) umiddelbart efter skaden føres til referat ved omsorgs- og sygesamtaler, så en sammenhæng senere kan sandsynliggøres.

Så du skal huske
- Få skaden anmeldt af din leder med det samme
- Søg læge hurtigst muligt
- Notér navn og tlf.nr. på kollegaer eller andre vidner
- Gem referater fra møder på arbejdspladsen
- Gem datoer for behandling på f.eks. sygehus og hos fysioterapeut eller lignende
- Hav din AMR/TR med i forløbet

Personskadebegrebet
Selv om du kommer til skade på arbejdet, er det ikke sikkert, at skaden kan anerkendes som en arbejdsulykke.
Det lyder underligt i de flestes ører, men skyldes en Højesteretsdom fra november 2013.
Hvis en ulykke på arbejdet medfører mindre, forbigående skader, kan ulykken kun anerkendes som arbejdsskade, hvis følgerne kræver behandling for at forsvinde eller mindskes. Hvis skaden vil gå over af sig selv, er der som udgangspunkt ikke tale om en personskade i lovens forstand.
Sådanne skader kan derfor ikke længere anerkendes.
Skader, hvor der er varige følger, kan fortsat anerkendes, når der er tids- og årsagsmæssig sammenhæng (se ovenfor under brosymptomer).

Derfor… kommer du ud for en ulykke på jobbet, så kontakt FOA Skive på 4697 2080 med henblik på råd og vejledning, og hjælp til at køre sagen.