Visioner for fremtidens kompetencer, opgavevaretagelse og samarbejde

Visionsnotatet er udarbejdet af tillidsrepræsentanterne for social- og sundhedsassistenterne på de neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden. Visionsnotatet er udgivet i april måned 2016.

Download visionsnotatet for social- og sundhedsassistenter på de neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden

Beslutningen til udarbejdelse af visionsnotatet blev vedtaget i januar 2015 og udarbejdelsen er lavet af jeres FOA tillidsrepræsentanter på de neurologiske afdelinger.

Visionsnotatet er udarbejdet af Kate Flenting fra Herlev hospital, Ingrid Thrane fra Hillerød hospital, Tina Schjønning fra Bornholms hospital, Britta Olsen fra Glostrup hospital og Aino Kalleshave, Pia Andersen og Birgit Hansen fra Bispebjerg hospital.

Visionsnotatet er udarbejdet på grundlag af interviewundersøgelse med social- og sundhedsassistenter, ledere og sygeplejekollegaer på Herlev hospital, Bispebjerg hospital, Bornholms hospital og Glostrup hospital samt Hillerød hospital. Der er foretaget 26 kvalitative interview på de 5 hospitaler (4 interview med afdelingsledere, 3 interview med sygeplejerskekollegaer/faglige vejledere og 19 interview med social og sundhedsassistenter). Hvidovre hospital har desværre ikke deltaget i undersøgelsen på grund af forskellige omstændigheder, men vi håber at den neurologiske afdeling på Hvidovre hospital efterfølgende vil indgå i drøftelserne om de inspirationsspor der fremgår af udviklings- og visionsnotatet.

Interviewundersøgelsen og den efterfølgende idé- og visionsudvikling i notatet er ment som et dialog- og inspirationsværktøj til de neurologiske afdelinger og på tværs af hospitalerne.

Metodisk bygger interviewundersøgelsen på en kvalitativ og eksplorativ tilgang, hvor vi gennem interviews indfanger en lang række udsagn om social- og sundhedsassistenternes faglighed. Interviewteknisk er der brugt en holistisk tilgang, hvor man både interviewer den primære målgruppe, som er social- og sundhedsassistenter, men også afdelingsleder og plejekollegaer fra en anden faggruppe. Hvis man skal udfordre sine egne paradigmer og selvforståelser, så er det det vigtigt, at man både har et internt og eksternt vindue til målgruppen.

Selve udviklings- og visionsnotatet er udarbejdet på grundlag af arbejdsgruppens bearbejdelse af alle de gennemførte interviews og efterfølgende konkretisering af faglige visioner på et 2 dages arbejdsseminar. Der er metodisk lagt vægt på, at de faglige visioner er underbygget objektivt, det vil konkret sige, at de faglige visionsbud er dækkende og favner en så stor del af de enkelte subjektive interviews, så vi dækkende og gyldigt afspejler holdninger og meninger.

Udviklings- og visionsnotatets konkrete bud på faglig udvikling skal ikke ses som endelige bud, men ses som afsæt for eventuelle videre drøftelser på og mellem de neurologiske afdelinger – og som arbejdsgruppens bud ud fra bearbejdelsen af de gennemførte interview. I udviklings- og visionsnotatet har vi også samlet alle de forskellige interviewudsagn i en bearbejdet tematisering, som de neurologiske afdelinger kan tage afsæt i.

Det er selvfølgelig håbet med undersøgelsen og det efterfølgende udviklings- og visionsnotatet, at det kan bruges, og give anledning til yderligere dialog og udfoldelse på de neurologiske afdelinger og på tværs af hospitalerne. Vi håber, at det kan bruges konstruktivt og være med til at igangsætte nye veje til at arbejde med faglighed og udvikling.