Vores bud og visioner på fremtidens kompetencer og opgavevaretagelse

Kompetence- og visionsnotatet er udarbejdet januar 2014 af social- og sundhedsassistenterne på de lungemedicinske afdelinger i Region Hovedstaden.
Visionsnotatet er ikke en status, men et inspirationsnotat og et aktivt notat, som løbende opdateres. Denne version er en opdatering d. 12. juni 2014.

Download visionsnotatet for social- og sundhedsassistenter på de lungemedicinske afdelinger i Region Hovedstaden

Beslutningen til udarbejdelse af et visionsnotat blev vedtaget på et temamøde for social- og sundhedsassistenter i 2013 og man nedsatte en lille arbejdsgruppe. der skulle udarbejde et udkast.

Udkastet visionsnotatet er udarbejdet af Maria Eriksen fra Glostrup hospital, Ingrid Thrane fra Hillerød hospital, Anita Kofod fra Bornholms hospital og Lis Foder fra Amager hospital. Efterfølgende er visionsnotatet til drøftelse ude på hospitalerne med jer på afdelingerne og rettes løbende til.

Visionsnotatet har foreløbigt været drøftet på fyraftensmøder med social- og sundhedsassistenterne på Bornholm, Hvidovre og Frederikssund hospitaler og visionsnotatet er blevet tilskrevet de bemærkninger som er fremkommet på fyraftensmøderne.  

Baggrunden for at udarbejde et visionsnotat er fordi plejeopgaverne og behandlingen af patienterne har ændret sig og vil forsat ændre sig fremadrettet, specielt set i lyset af en øget specialisering, struktur- og organisationsforandringer, kortere indlæggelsestid, større grad af ambulant behandling, fokus på det sammenhængende patientforløb og et stærkere fokus på det tværsektorielle samarbejde.  

Som social- og sundhedsassistenter på Region Hovedstadens lungemedicinske specialeafdelinger har vi derfor over en række år været igennem en stor omstillingsproces, som i den grad har haft indflydelse på vores arbejdsopgavevaretagelse og den måde vi må bruge vores kompetencer på.

Som faggruppe må vi indstille os på at tænke anderledes og have fokus på, at vi fortsat udvikler os fagligt i forhold til fremtidens sundhedsvæsen. Vi er en faggruppe, som løfter mange af de arbejdsopgaver, der er med til at få vores lungemedicinske afdelinger til at hænge sammen, derfor ser vi netop vores faggruppe som en af de plejegrupper, der vil være brug for i fremtiden.

Vi ser os selv som en kompetent og bredt favnende faggruppe, der i dagligdagen løfter mange af de plejeopgaver der er i forhold til patienterne på de lungemedicinske specialeafdelinger i Region Hovedstaden. Derfor har vi som faggruppe valgt at lave en beskrivelse af, hvordan vi ser os selv og ikke mindst, hvordan vi mener, man kan bruge de mange kompetente social- og sundhedsassistenter der er ansat indenfor Region Hovedstadens lungemedicinske speciale.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i de politiske visioner for Region Hovedstaden, at beskrive vores grundlæggende uddannelseskompetencer, at beskrive vores nuværende arbejdsopgaver, at give bud på nye og fremtidige arbejdsopgaver og til slut har vi udarbejdet et forslag til kompetenceudvikling, som vi håber, man vil bruge som inspiration til det videre arbejde med vores faggruppes udvikling.