Visioner for fremtidens kompetencer, opgavevaretagelse og samarbejde

Visionsnotatet er udarbejdet af tillidsrepræsentanterne for social- og sundhedsassistenterne på de kardiologiske afdelinger i Region Hovedstaden. Visionsnotatet vil blive udgivet i september måned 2016.

Download visionsnotatet for social- og sundhedsassistenter på de kardiologiske afdelinger i Region Hovedstaden

Beslutningen til udarbejdelse af visionsnotatet blev vedtaget i januar 2015 og udarbejdelsen er lavet af jeres FOA tillidsrepræsentanter på de neurologiske afdelinger.

Visionsnotatet er udarbejdet af Helle Nørgaard fra Herlev hospital, Ingrid Thrane og Nezahat Ölmez fra Hillerød hospital, Tina Schjønning fra Bornholms hospital, Anne Rasmussen og Birgit Hansen fra Bispebjerg hospital.

Visionsnotatet er udarbejdet på grundlag af interviewundersøgelse med social- og sundhedsassistenter, ledere og sygeplejekollegaer på Hvidovre hospital, Glostrup hospital, Bispebjerg hospital, Bornholms hospital og Nordsjællands hospital hospital samt Hillerød hospital. Der er foretaget 24 kvalitative interview på de 4 hospitaler (4 interview med afdelingsledere, 3 interview med sygeplejerskekollegaer/faglige vejledere og 17 interview med social og sundhedsassistenter).

Interviewundersøgelsen og den efterfølgende idé- og visionsudvikling i notatet er ment som et dialog- og inspirationsværktøj til de kardiologiske afdelinger og på tværs af hospitalerne.

Metodisk bygger interviewundersøgelsen på en kvalitativ og eksplorativ tilgang, hvor vi gennem interviews indfanger en lang række udsagn om social- og sundhedsassistenternes faglighed. Interviewteknisk er der brugt en holistisk tilgang, hvor man både interviewer den primære målgruppe, som er social- og sundhedsassistenter, men også afdelingsleder og plejekollegaer fra en anden faggruppe. Hvis man skal udfordre sine egne paradigmer og selvforståelser, så er det det vigtigt, at man både har et internt og eksternt vindue til målgruppen. 

Selve udviklings- og visionsnotatet er udarbejdet på grundlag af arbejdsgruppens bearbejdelse af alle de gennemførte interviews og efterfølgende konkretisering af faglige visioner på et 2 dages arbejdsseminar. Der er metodisk lagt vægt på, at de faglige visioner er underbygget objektivt, det vil konkret sige, at de faglige visionsbud er dækkende og favner en så stor del af de enkelte subjektive interviews, så vi dækkende og gyldigt afspejler holdninger og meninger. 

Udviklings- og visionsnotatets konkrete bud på faglig udvikling skal ikke ses som endelige bud, men ses som afsæt for eventuelle videre drøftelser på og mellem de kardiologiske afdelinger – og som arbejdsgruppens bud ud fra bearbejdelsen af de gennemførte interview. I udviklings- og visionsnotatet har vi også samlet alle de forskellige interviewudsagn i en bearbejdet tematisering, som de kardiologiske afdelinger kan tage afsæt i. 

Det er selvfølgelig håbet med undersøgelsen og det efterfølgende udviklings- og visionsnotatet, at det kan bruges, og give anledning til yderligere dialog og udfoldelse på de kardiologiske afdelinger og på tværs af hospitalerne. Vi håber, at det kan bruges konstruktivt og være med til at igangsætte nye veje til at arbejde med faglighed og udvikling.

Med faglige hilsner

Jeres TR kollegaer