Generalforsamling 2014 FOA Randers

131 medlemmer deltog i FOA Randers generalforsamling den 21. oktober 2014

Endnu en generalforsamling er afholdt i FOA Randers.

Efter afdelingsformand Inge-Lise Christensen havde budt velkommen og dirigenterne havde konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, aflagde Inge-Lise Christensen sin mundtlige beretning.

Temaerne var denne gang bl.a. de kommende overenskomstforhandling OK15, nulvækst, sammenlægning af sektorer og lukning af kontoret i Grenaa.

Lukningen er blevet aktuel nu, da beregninger på hovedkontoret har vist, at administrationsbidraget i a-kassen skal stige med op til 40 kr. pr. mdr. pr. medlem, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes. Derfor har a-kassens hovedbestyrelse bedt om, at der ses på lukning af lokale kontorer, da de ikke finder, det er muligt at spare flere personaleressourcer.

For at det ikke skal gå ud over medlemsservicen undersøger afdelingen i øjeblikket mulighed for at leje mødefaciliteter og ellers vil man satse på mere mobile løsninger.

Efter beretningerne gennemgik Faglig sekretær Ulla Søgaard regnskabet for 2013 samt budgettet for 2015.

Ulla Søgaard på talerstolen

Ulla Søgaard på talerstolen

Der skulle også siges goddag til en ny sektor, idet sektorbestyrelserne i Kost- og service og Teknik- og service havde indstillet, at de lægges sammen.  En enig generalforsamling godkendte indstillingen og dermed blev den nye Servicesektoren en realitet.

Afstemning Generalforsamlingen

Afstemning på generalforsamlingen

Alle disse ændringer betød, at afdelingslovene skulle rettes til. Samtidig havde en enig afdelingsbestyrelse foreslået at flytte generalforsamlingen fra det nuværende tidspunkt i oktober til maj måned. På den måde vil der komme bedre tidsmæssig overensstemmelse med årsmøderne, der afholdes i første halvår.

Igen godkendte en enig generalforsamling forslaget, der samtidig betød, at der ikke afholdes ordinær generalforsamling i 2015, da det ikke ville give mening at have 2 generalforsamlinger på så kort tid.

Der var valg til hvervene som bilagskontrollanter og fanebærer:

1. bilagskontrollant - Erla Sørensen (genvalg)
1. bilagskontrollantsuppleant - Elsy Thomsen (nyvalg)
Fanebærer Flemming Strøm Sørensen (genvalg)

Herefter blev den nye afdelingsbestyrelse præsenteret. Bestyrelsen har nu 13 medlemmer og 2 tilforordnede, da der er 3 pladser mindre som konsekvens af sammenlægningen af KOST og TEK. Du kan se den samlede afdelingsbestyrelse her

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30 og dirigenterne sagde takkede for god ro og orden.

Du kan se det samlede materiale til generalforsamlingen her og læse udtalelsen fra generalforsamlingen her