Referat Generalforsamling 2012

Du kan læse referatet med bilag fra generalforsamlingen 2012 her på siden

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden

A. Åbning af generalforsamlingen
B. Godkendelse af forretningsorden
C. Valg af dirigenter

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Beretning
    a. Fagpolitisk handleplan
3. Godkendelse af regnskab
4. Budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
    a. Lovændringer
7. Valg
8. Afslutning

___________________________________________________________

A. Åbning af generalforsamlingen

Inge-Lise Christensen bød velkommen til generalforsamlingen.
Særligt velkommen til repræsentanter fra P & E og fra personalet.

B. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden godkendt

C. Valg af dirigenter
Faglig sekretær Karen Sørensen og a-kasseleder Flemming Jensen blev valgt.

Dirigenterne takkede for valget og slog fast, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden oplæst og godkendt.

Karen Sørensen gennemgik det udleverede materiale.

Stemmeudvalg:
Inge Rasmussen, formand Social- og sundhedssektoren
Pia Kristensen, Pædagogisk sektor
Brita Mossalski, Kost- og servicesektoren
Fritz Sørensen, Teknik- og servicesektoren
Hanne Christensen, Social- og sundhedssektoren

2. Beretning herunder Fagpolitisk handleplan
Under behandling af punktet indgår:
Den skriftlige beretning
Den mundtlige beretning
Fagpolitisk handleplan
Udtalelse fra generalforsamlingen samt
Oplæg til debat  

Inge-Lise Christensen afholdte den mundtlige beretning og gennemgik den fagpolitiske handleplan.

I beretningen opfordrede Inge-Lise Christensen de tilstedeværende til at dele deres ideer og forslag til, hvordan vi kan udvikle FOA Randers. 

Forslaget til udtalelse fra generalforsamlingen blev oplæst.

Herefter var der debat ved bordene.

Der var efterfølgende få bemærkninger til punktet bl.a. ønskede generalforsamlingen en skærpelse af ordlyden i udtalelsen.

Der kom mange forslag og ideer, som nu vil blive behandlet i afdelingen.

Efter debatten blev beretninger, fagpolitisk handleplan og den tilrettede udtalelsen sat til afstemning:

Beretninger - enstemmigt godkendt

Fagpolitisk handleplan – enstemmigt godkendt

Udtalelse med de faldne bemærkninger – enstemmigt godkendt.

 

3. Godkendelse af regnskab

Hanne Tinggaard gennemgik regnskabet. 

Regnskabet enstemmigt godkendt

 

4. Budget

Hanne Tinggaard gennemgik rammebudgettet. (budgettet er trykt på sidste side i regnskabet)
Rammebudgettet er behandlet i afdelingens MED udvalg og indstillet af en enig afdelingsbestyrelse.

Indtægter
Der er foretaget et meget forsigtigt skøn i forhold til medlemstallet.

Udgifter
Afdelingsbestyrelsen har besluttet at beskære foa-NETVÆRKET med 2 blade i 2013 samt helt at stoppe med at udsende blad i 2014.

Budgettet taget til efterretning.

 

5. Fastsættelse af kontingent
Der er ikke forslag til kontingentstigninger. Fortsætter uændret.

 

6. Indkomne forslag – herunder lovændringer

Flemming Jensen gennemgik punktet.

Lovændringsforslaget er enstemmigt vedtaget i afdelingsbestyrelsen dog ikke § 5 stk. 1. Her er der to ændringsforslag:

Forslag 1:
Fra Kost- og service og Teknik- og servicesektoren indstillet af et mindretal i afdelingsbestyrelsen.

Forslag 2:
Fra Social- og sundhedssektoren og Pædagogisk sektor indstillet af et flertal i afdelingsbestyrelsen.

Alle forslagene er fremsat som enkelt forslag og sættes til afstemning hver for sig.

Til slut sættes hele forslaget til afstemning med de ændringer, der er besluttet undervejs. Lovændringer skal vedtages med 2/3 flertal.

 

Flemming Jensen gennemgik forslaget til nye love paragraf for paragraf. Alle ændringer blev vedtaget enstemmigt med undtagelse af ændringsforslaget til § 5 stk. 1.

Forslagsstillerne motiverede de enkelte forslag og herefter blev forslagene sat til afstemning i forhold til, hvor vidtrækkende forslagene var.

Rækkefølgende var:
Forslag 1 var det mest vidtrækkende i forhold til de gamle love og skal derfor afstemmes først.
Herefter forslag 2 til sidste forslag 3, som var Lovudvalgets oprindelige forslag.

Afstemning: 

Forslag 1:
Afgivne gyldige stemmer: 81

Ugyldige: 2

Stemmer For: 24

Stemmer imod: 52

Undlader: 5

Forslaget er forkastet.

 


Forslag 2:
Afgivne gyldige stemmer: 79

Ugyldige: 0

Stemmer For: 49

Stemmer imod: 26

Undlader: 4

Forslaget er forkastet

 

Forslag 3
Afgivne gyldige stemmer: 76

Ugyldige: 0

Stemmer For: 62

Stemmer imod: 11

Undlader: 3

Forslaget er godkendt.

Til slut blev det samlede lovforslag enstemmigt vedtaget

Protokollat nr. 1. blev ligeledes enstemmigt vedtaget.

Du kan se de nye afdelingslove her 

7. Valg
Pga. vedtagelse af ny love, faldt valgene punkt D til Q bort, da sektorrepræsentanter i afdelingsbestyrelsen nu skal foretages på sektorårsmøder.

7 A . Inge-Lise Christensen genvalgt som afdelingsformand. Inge-Lise Christensen takkede for valget og meddelte, at hun ikke genopstiller i 2015 og at dette derfor er hendes sidste valgperiode.

7 B. Ulla Søgaard genvalgt som faglig sekretær

7 C. Aage Florin Thorvaldsen genvalgt som faglig sekretær indtil han går på pension i 2013. Herefter bortfalder den valgte faglige sekretær post, som følge af de nye afdelingslove.

7 R. Erla Sørensen 1. bilagskontrollant genvalgt

7 S. Elisabeth Toft 1. bilagskontrollantsuppleant genvalgt

7 T. 2. bilagskontrollant på valg for 2 år – Inger Buhr Rasmussen valgt

7 U. Fanebærer - Flemming Strøm genvalgt

 

8. Afslutning

Inge-Lise Christensen trak lod om et weekendophold for 2 personer i konkurrence om at skaffe nye medlemmer. Der var 14 lodder i lodtrækningen i år.

Elsy Thomsen vandt lodtrækningen.

Der var blomster til de afgående afdelingsbestyrelsesmedlemmer:
Susanne Bregendal takkede for blomsterne og bad alle passe godt på FOA.

Bente Schmidt Klausen var ikke tilstede, men modtager også en buket.

Inger Buhr Rasmussen er flyttet til en ny sektor og derfor udtræder hun af afdelingsbestyrelsen.

Inge-Lise Christensen takkede for en god generalforsamling og glædede sig over, at vi er en forening med et stærkt demokrati og var samtidig glad for at generalforsamlingen havde vedtaget det samlede lovforslag.

 

Referent Anna-Kathrine L. Hansen