Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i FOA Randers

Vedtaget af afdelingsbestyrelsen i FOA Randers

”Afdelingsbestyrelsen som afdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne” – varetager sin kompetence og opgaver, jf. afdelingslovene på baggrund af oplæg og indstil­linger fra afdelingens politiske ledelse eller afdelingsbestyrelsesmedlemmer i øvrigt i hen­hold til § 10 i denne forretningsorden.

Den politiske ledelse - som en del af afdelingsbestyrelsen - har kompetence til at forestå afdelingens daglige ledelse og drift - poli­tisk, fagligt og administrativt med ansvar over for den samlede afdelingsbestyrelse.

Den politiske ledelse – som en del af afdelingsbestyrelsen – udarbejder forslag til forret­ningsorden for afdelingsbestyrelsen til vedtagelse af denne.

Afdelingsbestyrelsen
§ 1

1.1. Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for, at afdelingen ledes i overensstemmelse med målsætning, love og principerklæringer inden for afdelings- og forbundslovenes rammer.

1.2. Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for, at den valgte politiske ledelse, der vare­tager den daglige ledelse, fungerer tilfredsstillende og udfører de af afdelingsbestyrelsen pålagte op­gaver.

 

Generelt om politisk ledelses pligter og forholdet til afdelingsbestyrelsen

§ 2

2.1. Den politiske ledelse har pligt til, ved sin daglige ledelse af afdelingen, at arbejde for at realisere de af afdelingsbestyrelsen trufne beslutninger. Afdelingsbestyrelsen modtager godkendt referat fra PL møder på mail senest 8 dage efter mødets afholdelse.

2.2. Den politiske ledelse har ansvaret for udarbejdelse af forslag til forretningsorden og skal herved følge de retningslinjer og anvisnin­ger, som afdelingsbestyrelsen beslutter.

2.3. Den politiske ledelse skal straks meddele afdelingsbestyrelsen, hvis der for den politi­ske ledelse fore­ligger oplysninger, der er af væsentlig betydning for ledelsen af afdelingen, og som kræver afdelingsbestyrelsens stillingtagen.

2.4. Den politiske ledelse skal i øvrigt løbende orientere afdelingsbestyrelsen om verserende sager i afdelingen, som har væsentlig betydning for afdelingsbestyrelsen.

2.5. Den politiske ledelse har ansvaret for, at afdelingen ledes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, afdelingslovene, afdelingsbestyrelsens forretningsorden, samt i overensstemmelse med afdelingsbestyrelsens beslutninger.

2.6. Afdelingsbestyrelsen fastlægger mellem generalforsamlingerne den overordnede politik og målsætning.

2.7. Den politiske ledelse har pligt til uopholdeligt at underret­te afdelingsbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der synes at kunne medføre, at de vedtagne beslutninger ikke kan gennem­føres eller vil blive forsinket.

 

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøder

§ 3

3.1. Formanden har ansvaret for, at afdelingsbestyrelsens dagsorden udarbejdes, jf. § 4.

3.2. Den politiske ledelse har ansvaret for, at der tilgår hvert enkelt medlem af afdelingsbe­styrelsen og suppleanterne det materiale, som er nødvendigt for at tilvejebringe et forsvar­ligt beslutningsgrundlag.

3.3. Ordinære møder indkaldes ved udsendelse af dagsorden til afdelingsbestyrelsens med­lemmer og suppleanter mindst 7 hverdage før mødets afholdelse. Supplerende dagsordens­punkter og materiale kan udsendes med kortere varsel, dog ikke mindre end 3 hverdage før mødets afholdelse. Forinden godkendelse af dagsorden skal eventuelle supplerende dagsor­denspunkter og materiale godkendes af afdelingsbestyrelsen, for at afdelingsbestyrelsen kan behandle de supplerende dagsordenspunkter samt dagsordenspunkter, der er omfattet af supplerende materiale.

Ekstraordinære møder kan indkaldes med kortere varsel.

3.4. Udsendelse af dagsorden og materiale foregår elektronisk i det omfang, det er muligt. Mødematerialet lægges samtidig elektronisk, således at det er tilgængeligt for øvrige i orga­nisationen.

Herudover kan der udsendes punkter elektronisk eller pr. brev til behandling mellem møderne, jf. § 4 stk. 2.

 

Dagsorden på afdelingsbestyrelsesmøder

§ 4

4.1. Modtager den politiske ledelse ikke anden konkret instruks, jf. § 11, drager den politiske ledelse omsorg for, at dagsordenen for hvert ordinært afdelingsbestyrelsesmøde mindst omfatter:

(A)     Valg af dirigent

(B)     Godkendelse af dagsorden

 1. Underskrivelse af referat fra sidste møde og eventuelle afdelingsbestyrelses-beslutninger i henhold til § 3.4
 2. Opfølgningsliste
 3. Afdelingsformandens orientering
 4. Sager til behandling

  4.2. Afdelingsbestyrelses møder veksler mellem
 • Møder med ordinær dagsorden, jf. § 4, stk. 1 og
 • Temamøder eller seminarer med hovedvægt på større faglige eller organisatoriske drøftelser og eventuel brug af interne og eksterne oplægsholdere.
 • Dagsordenspunkter, der behandles ved udsendelse af sager pr. mail og/eller brev til afdelingsbestyrelsens afgørelse med en fastsat svarfrist i henhold til § 3, stk. 4, skal henvises til afgørelse på førstkommende ordinære eller ekstraordinære møde i afde­lingsbestyrelsen, hvis mindst 2 medlemmer af afdelingsbestyrelsen stiller krav herom.

 

 

Afholdelse af møder

§ 5

5.1. Afdelingsbestyrelsen afholder ordinært møde hver anden måned. Afdelingsbestyrelsen forelægges i 2. kvartal forslag til mødeplan for det kommende kalenderår.

Møderne afholdes som udgangspunkt som dagsmøder ca. en uge før HB møderne.

Møderne afholdes kl. 08:30 -16.00.

 

 

§ 6

6.1. Ved forfald skal der meldes afbud så hurtigt som muligt til sekretariatet.

6.2. I tilfælde af forfald indkalder sekretariatet suppleanten. Indkaldelse kan ske indtil to dage før et mødes afholdelse.

6.3. Fravær samt suppleanters deltagelse noteres i referatet.

 

 

§ 7

7.1. Et afdelingsbestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når

 • mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, og
 • formand og/eller næstformand er til stede

 

7.2. Ved alle afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.

 

7.3. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning eller navneopråb.

 

 

§ 8

8.1. Der vælges en dirigent til at lede afdelingsbestyrelsens møder.

 

8.2. Det påhviler dirigenten at uddrage de nødvendige konklusioner af afdelingsbestyrel­sens behandling af sager.

 

8.3. Det påhviler i øvrigt dirigenten at sikre, at afstemningerne følger bestemmelserne i forretningsordenens § 7.

 

 

§ 9

9.1. Talerne får ordet i rækkefølge. Formanden kan altid begære ordet.

 

9.2. Et afdelingsbestyrelsesmedlem, som har indsendt et dagsordenspunkt til behandling, har mulighed for såvel at motivere som at afslutte det pågældende.

 

Mødernes indhold

§ 10

10.1. Sager, der ønskes behandlet i afdelingsbestyrelsen, stiles til formanden og skal være denne i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

10.2. Hvert punkt på afdelingsbestyrelsens dagsorden skal i bedst mulig omfang være belyst med bilagsmateriale eller anden form for orientering. Herudover skal indstilling fremgå.

 

§ 11

11.1. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at en sag skal behandles i fortrolighed.

 

§ 12

12.1. Budgetscenarierne fremlægges til drøftelse senest i maj måned, og inden udgangen af august måned godkender afdelingsbestyrelsen rammerne for næste års budget.

 

§ 13

13.1. Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte permanente udvalg og ad hoc udvalg efter behov.

13.2. Afdelingsbestyrelsen beslutter udvalgenes sammensætning. Samtidig med nedsæt­telse af udvalg skal der foreligge et kommissorium indeholdende udvalgets opgave samt de økonomiske rammer. I udvalg kan deltage repræsentanter, som ikke er afdelingsbestyrel­sesmedlem.

 

§ 14

14.1. Afdelingsbestyrelsen foretager valg af statsautoriseret revisor.

 

Deltagelse i afdelingsbestyrelsens møder

§ 15

15.1. Den politiske ledelse afgør tilstedeværelsen af administrativt personale ved møderne.

15.2. Anden deltagelse i møderne - herunder medlemmers overværelse af møder - kan afgøres af afdelingsbestyrelsen.

 

Referater

§ 16

16.1. Der udarbejdes konklusions- og beslutningsreferat fra møderne. Referaterne skal indeholde dagsordenspunkter, sagsfremstilling og de vedtagne konklusioner og beslutninger.

16.2. Referatet udsendes til mødedeltagerne til høring senest 5 hverdage efter mødets afholdelse. Bemærkninger til referatet indsendes skriftligt til formanden senest 5 hverdage efter udsendelsesdatoen.

16.3. De godkendte referater sendes til afdelings- og sektorbestyrelser samt suppleanter og lægges samtidig elektronisk, så de er tilgængelige for øvrige internt i FOA Randers til orientering.

16.4. Underskrivelse af referatet sker på det efterfølgende møde.

  

---oooOooo----

 

Således vedtaget af afdelingsbestyrelsen i FOA Randers