Omstillingsfonden

Få op til 10.000 kr. om året til efter- og videreuddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen skal styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse.

I aftalen indgår bl.a. oprettelse af en omstillingsfond, som trådte i kraft 1. august 2018 og løber frem til udgangen af 2021. 

Der afsættes årligt 65 mio. kr. (32,5 mio. kr. i 2018) til omstillingsfonden. Midlernes afsættes til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse hvor medarbejdere kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et kvalifikationsløft i form af ECTS-point.

Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt. De enkelte modulerne kan ofte tages både som dag, -aften eller Smartlearning. Der gives ikke tilskud til transport, overnatning og materialer.

Målgruppen er faglærte og ufaglærte i beskæftigelse, som tilmelder sig moduler på akademi- og diplomuddannelser.

 

Procedure for tilskud

Tilskud fra omstillingsfonden søges af deltageren selv ved tilmelding hos uddannelsesinstitutionen.

Tilskuddet udbetales ikke til deltageren, men gives i form af nedsat deltagerbetaling. Institutionerne tildeler støtten efter først-til-mølle-princippet.

Deltageren skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år.

Du kan læse mere om fonden her - https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-trepartsaftale/veu-omstillingsfond

og mere om dine uddannelsesmuligheder på skolernes hjemmesider eller på https://www.ug.dk/efteruddannelse (uddannelsesguiden)

Du kan selvfølgelig altid kontakte FOA Randers, hvis du har spørgsmål omkring dine muligheder for efteruddannelse.