Arbejdsprogram for FOA PMF København Syd 2019

Arbejdsprogram 2019-2020
SAMMEN GØR VI FORSKELLEN
Fagforeningens prioriteringer for perioden
Arbejdsprogrammet vil blive tilføjet et afsnit på baggrund af spørgsmål vi drøfte under generalforsamlingen, hvor efter teksten skrives og godkendes.

FOA/PMF vil i 2019-2020

Ud over det skriftlige, om det vi altid gør, så vil der også være områder der vil få særlig opmærksomhed det næste år. Der kan være tale om ting vi selv vælger, eller det kan være ting som forbundet tager op, og som vi derfor giver vores lokale bidrag til, f.eks.:
• FOA holder kongres oktober 2019 – vi deltager naturligvis

Der ud over sender vi spørgsmål ud pr. sms til alle medlemmer omkring uddannelse. Svarene vi modtager, vil vi bruge til at give en nærmere beskrivelse af vores indsat på dette vigtige område.

Jeres svar har medført følgende til arbejdsprogrammet, foruden at vi beskriver et igangsat arbejde omkring indflydelse på arbejdspladsen:

Uddannelse og udvikling af dine kompetencer bliver stadig vigtigere i arbejdet med børn. Børnetallet stiger, og både fra Folketinget og Kommunernes Landsforening er der fokus på mere uddannelse af personalet i daginstitutioner og SFO. Og med pædagogisk uddannelse tales der nu både om pædagogiske assistenter og pædagoger. Kurser og uddannelse er godt for den enkelte, det er godt for udviklingen i arbejdet med børnene, og det bliver i stigende grad nødvendigt for at sikre at vores medlemmer fortsat har et arbejde.
Vi vil arbejde for:
- Flere elevpladser på den pædagogiske assistentuddannelse,
- Deltagelse på AMU-kurser, især for pædagogmedhjælpere med få års ansættelse,
- Pædagogisk Assistentuddannelse for erfarne pædagogmedhjælpere – jo flere, jo før, desto bedre,
- Fortsat gode muligheder for videreuddannelse, som f.eks. til pædagog,
- Medlemmer med særlige behov, skal have hjælpe i forhold hertil.
Vi vil arbejde med:
- Beskrivelse af rettigheder i overenskomsten, og hvordan den bruges,
- Brug af retten til kompetence-udviklings-samtale, og redskaber til at få en god og vidende aftale,
- Beskrivelse af økonomien for medlemmerne i forbindelse med kurser og uddannelse,
- Beskrivelse af de økonomiske forhold for arbejdspladsen mens den ansatte er på kursus og uddannelse,
- Let tilgængelig information til medlemmerne på hjemmesiden, og mere direkte kontakt
- Kampagne materiale som støtte til TR,
- Lobbyarbejde overfor kommunalpolitikere, forvaltninger og lederne.
- Anerkendelse og respekt omkring Pædagogisk Assistentuddannelse,
- Fokus på forventninger og krav – de tillærte kvalifikationer skal bringes i anvendelse i arbejdet med børnene.

Jeres indflydelse på arbejdspladsen. Vi arbejder med at styrke indflydelsen på egen arbejdsplads. Vi har igangsat et projekt i samarbejde dem konsulenter fra forbundet, kaldet MED-programmet.
MED står for MED-inddragelse og MED-indflydelse. I har alle sammen MED på arbejdspladsen – uanset om I har et MED-udvalg eller om I har personalemøder med MED-status.
Vi oplever, at på mange arbejdspladser kunne dette gøres bedre, og vi ønsker, at der også er fokus på arbejdsmiljøet i dette arbejde.
Arbejdet med MED-programmet, går på at styrke MED på arbejdspladserne gennem kvalificering af vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi tager udgangspunkt i medlemmerne, netop der hvor de er.
- Erfaringerne fra programmet, som køres for vores TR og AMR på Amager, og med støtte fra Forbundet, skal bruges til gavn for vores repræsentanter i alle kommuner. Hovedpunkterne er:
o Forståelse af hvad MED bør bruges til
o Styrkelse af egen rolle
o Inddragelse af AMR og arbejdsmiljøet
o MED er til gavn for alle arbejdspladsen, når det fungerer godt

Den generelle del:

Hvad du ønsker skal du få, når….
…. vi har en overenskomst (OK), og er i stand til at sikre, dels at den bliver overholdt, og dels at den bliver bedre og bedre hver gang den fornyes!
Andet skal presses igennem politisk.
Vi er nået langt, men der er fortsat brug for fagforeninger med OK. Både for at sikre, at det hele ikke skal tabes på gulvet, men også for at sikre, at stadig flere ønsker opfyldes.

Det kræver ….
• Ja først og fremmest skal du være medlem
• Du skal også sikre at dine kolleger er medlem, for 
• Sammen skal I vælge TR og AMR. TR sidder også i MED på arbejdspladsen. På mindre arbejdspladser sidder I alle med til personale-møder med MED-status.
• De andre arbejdspladser indenfor faget skal gøre det samme.
• Sammen vælger TR’erne i de fleste kommuner en FTR, som sidder i forskellige MED-udvalg og udøver indflydelse på kommunen. Er der ikke en FTR, vælges en TR til at sidde i disse. Indflydelsen er størst, når kommunen ved, at næste alle er medlem. Men kommunerne, i forskelligt omfang, lægger også pres på os, for at mindske vores indflydelse.
• Fagforeningen dækker flere kommuner, men det er også jer som medlemmer, der vælger hvad fagforeningen skal lave, og I vælger dem, der skal udføre arbejdet i fagforeningen.
• Fagforeningerne vælger i fællesskab et forbund, hvor der ansættes eksperter, og forbundet sikre også, at der er samarbejde på tværs af landet – og på tværs af landegrænser.
• De forskellige forbund går også sammen i Forhandlings Fællesskabet omkring fornyelse af overenskomster og sammen i f.eks. LO for at sikre politisk indflydelse.


Tabte du tråden? Vi tager det lige punkt for punkt.

Styrken kommer gennem at stå sammen – og dermed sikre indhold og vælge dygtige personer, der uddannes til de forskellige opgaver. Mulighederne har vi sikret gennem overenskomsten (OK).

1. Som medlemmer bruger I jeres indflydelse lokalt i det daglige + sørger for at alle er medlem af fagforeningen.
Indflydelsen vokser, når alle er medlem og der er sammenhold og godt samarbejde mellem jer som kolleger.
Det hjælper også, at I vælger TR (tillidsrepræsentant), AMR (arbejdsmiljørepræsentant), og at TR og AMR selvfølgelig indgår i MED på institutionen på vegne af jer kolleger.

2. En TR er guld værd!
En TR er jeres støtte i hverdagen. Efter den økonomiske krise, er der en regning der skal betales. Daginstitutioner, SFO mv. er ramt af nedskæringer, ansættelsesstop og omstruktureringer.

Så det er virkelig guld værd med en TR, der kender spillets regler, og som:
• Har indflydelse på ledelsen i dagligdagen
• Medvirker ved forhandling af løn og tillæg
• Hjælper hvis du bliver syg eller får problemer på jobbet.
TR er også et bindeled til verden udenfor. Hun har kontakt med andre arbejdspladser, kommunen og FOA.

TR har mulighed for løbende at dygtiggøre og uddanne sig. Hun har ret til at deltage i kurser og møder i fagforeningen og får sin sædvanlige løn for det.

Desuden er det rigtig svært at fyre en TR. Hun behøver ikke at frygte for sit eget job, når hun taler kollegernes sag. Det giver også styrke, at I bakker hende op.

3. AMR står for Arbejds-Miljø-Repræsentant. AMR deltager også i kurser og uddannelse, og skal sammen med lederen sikre, at arbejdsmiljøet er OK.

Er der problemer med det psykiske arbejdsmiljø, inddrages TR i samarbejdet om at løse problemerne.

4. I nogle kommuner (gælder ikke i Dragør og Tårnby) har TR’erne valgt en FTR (fællestillidsrepræsentant). FTR repræsenteret alle pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i kommunen. FTR sidder i en række udvalg i kommunen, og arbejder tæt sammen med både FOA, TR og forvaltningerne i kommunen, og har derfor både viden om og indflydelse på det der sker.

5. MED. Der skal være et MED-udvalg på alle arbejdspladser og på hvert forvaltnings-niveau. MED sikrer MED-arbejderne MED-indflydelse på ledelsen.

6. Fagforeningen er medlemmerne forening. Det er medlemmerne der betaler via kontingentet, det er medlemmerne der vælger de ansatte og godkender arbejdet, og det er der for også medlemmerne der har gavn af fagforeningen.

Fagforeningen hjælper, forhandler og kører sager for medlemmer der er kommet i klemme.

Fagforeningen indgår aftaler med kommunerne til gavn for medlemmer og arbejdspladser.

Fagforeningen står for uddannelse af TR og FTR.

Fagforeningen arbejder sammen med andre fagforeninger med OK (overenskomst) til fælles bedste.

Sammen med A-kassen ydes hjælp til ledige i forhold til at komme i arbejde igen, muligheder for uddannelse og sikring af dagpenge.

7. Forbundet udgør fællesskabet for alle fagforeninger i FOA. I forbundet har vi eksperter som f.eks. top-uddannede jurister og socialrådgivere, IT-folk osv.

Forbundet forhandler OK, udvikler uddannelser, og søger politisk påvirkning overfor kommuner, folketing og EU.

8. Forhandlings Fællesskabet og LO varetager fælles interesser på tværs af forbund, og står for forhandling af fælles ting i OK, og LO står desuden for politisk påvirkning i forhold til mange lovændringer.

Og så kræver det, at vi alle sørger for hele tiden at dygtiggøre os, sikrer samarbejder og koordinering, osv. osv. så vi altid kan gøre det bedst muligt for medlemmerne.

 

Vi er nået langt!

Gennem mere end 100 år med fagforeninger, har vi opnået mange resultater gennem overenskomsterne (OK).

Bare for at nævne nogle:
• Løn. Før vi fik OK var lønnen for en pædagogmedhjælper i bedste fald 15 kr. i timen, for blot lidt over 40 år siden.
• Barsel og omsorgsdage med løn
• Løn under sygdom
• Pension
• Ekstra ferie og med løn
• Uddannelse
• Opsigelsesvarsler
• TR, tillidsrepræsentanter
• Indflydelse i kommunen (MED)
• Hjælp, støtte, vejledning ved
o Arbejdsskade
o Psykisk arbejdsmiljø
o Afskedigelse
o Lønforhandling
o Jobformidling
o Problemer vedr. sygedagpenge
o Sygdom
o Ansættelsesforhold
o Problemer på jobbet
o Bisidder ved kritiske samtaler eller møder
o Og meget mere – du spørger bare

Men der er også meget, der skal vedligeholdes, forsat skal arbejdes med og udvikles og nye mål der skal nås. Vi bliver næsten dagligt udfordret af ledere og kommuner, der ikke er opmærksom på regler eller aftaler, og nogle gange forsøger de sig med nye fortolkninger, eller andet.

Vi har nu, og tænker også det næste år, at have særlig fokus på:
- Der er altid hjælp at hente i fagforeningen
- Løntillæg
- Uddannelse til pædagogisk assistent
- Arbejdsmiljø
- Organisering
- TR, MED og TRIO.