Arbejdsprogram for FOA PMF København Syd 2021

Arbejdsprogram 2020-2021
SAMMEN GØR VI FORSKELLEN
Fagforeningens prioriteringer for perioden

FOA/PMF vil i 2021-2022

Ud over det skriftlige, om det vi altid gør, så vil der også være områder, der vil få særlig opmærksomhed det næste år. Der kan være tale om ting vi selv vælger, eller det kan være ting som forbundet tager op, og som vi derfor giver vores lokale bidrag til, f.eks.:

FOA afholdt kongres i efteråret 2019, her blev besluttet 4 indsatsområder, som hver afdeling skal arbejde med. Vi har besluttet fortsat at have ”Medlemmet i fokus”, her kommer vi bedst rundt om alle kongresmålene, som blev vedtaget.

 

Uddannelse og udvikling af dine kompetencer bliver stadig vigtigere i arbejdet med børn. Børnetallet stiger, og både fra Folketinget og Kommunernes Landsforening er der fokus på mere uddannelse af personalet i daginstitutioner og SFO. Med pædagogisk uddannelse tales der nu både om Pædagogiske Assistenter og Pædagoger. Kurser og uddannelse er godt for den enkelte, det er godt for udviklingen i arbejdet med børnene, og det bliver i stigende grad nødvendigt for at sikre at vores medlemmer fortsat har et arbejde. Minimumsnormering er kommet på dagsordenen i kommunerne, og vi vil igen de næste par år, have fokus på Pædagogisk Assistent-uddannelsen. Vi kan se på de arbejdspladser der er dækket af en TR og hvor vi aktivt får talt uddannelse med medlemmerne når vejen går forbi institutionerne, det er også der, hvor vi kan se flere og flere af jer tager uddannelsen og der er også nogen, som snupper uddannelsen til Pædagog bagefter.

 

Vi vil arbejde for:

- Flere elevpladser på den Pædagogiske Assistentuddannelse,

- Deltagelse på AMU-kurser, især for Pædagogmedhjælpere med få års ansættelse,

- Pædagogisk Assistentuddannelse for erfarne Pædagogmedhjælpere

- jo flere, jo før, desto bedre,

- Fortsat gode muligheder for videreuddannelse, som f.eks. til Pædagog,

- Medlemmer med særlige behov, skal have hjælp i forhold hertil.

- Indflydelse i jeres MED udvalg, både på institutionerne og på forvaltningerne.  

 

Vi vil arbejde med:

- Beskrivelse af rettigheder i overenskomsten, og hvordan den bruges,

- Brug af retten til kompetence-udviklings-samtale, og redskaber til at få en god og vidende aftale,

- Beskrivelse af økonomien for medlemmerne i forbindelse med kurser og uddannelse,

- Beskrivelse af de økonomiske forhold for arbejdspladsen mens den ansatte er på kursus og uddannelse,

- Let tilgængelig information til medlemmerne på hjemmesiden, og mere direkte kontakt

- Kampagne materiale som støtte til TR,

- Lobbyarbejde overfor kommunalpolitikere, forvaltninger og lederne.

- Anerkendelse og respekt omkring Pædagogisk Assistentuddannelsen,

- Fokus på forventninger og krav - de tillærte kvalifikationer skal bringes i anvendelse i arbejdet med børnene.

- At jeres lokale MED repræsentanter bliver klædt bedre på til opgaven i MED systemet.

 

Jeres indflydelse på arbejdspladsen

I dag afslutter vi vores MED-projekt, som vi har arbejdet med de sidste par år i Tårnby og Dragør kommune. Det betyder ikke, at vi lægger det på hylden og forventer der ikke længere er udfordringer med dette. I stedet betyder det, at vi vil udbrede det til alle vores 6 kommuner og arbejde konstruktivt med dette, for at kunne klæde jeres repræsentanter på i MED systemet.

MED står for MED-inddragelse og MED-indflydelse. I har alle sammen MED på arbejdspladsen – uanset om I har et MED-udvalg/TRIO-udvalg eller om I har personalemøder med MED-status.

Vi oplever, at på mange arbejdspladser kunne dette gøres bedre, og vi ønsker, at der også er fokus på arbejdsmiljøet i dette arbejde.

Arbejdet med MED-programmet, går på at styrke MED på arbejdspladserne gennem kvalificering af vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi tager udgangspunkt i de tillidsvalgte, netop der hvor de er.

Erfaringerne fra programmet, som køres for vores TR og AMR på Amager, og med støtte fra Forbundet, skal bruges til gavn for vores repræsentanter i alle kommuner. Hovedpunkterne er:

o Forståelse af hvad MED bør bruges til

o Styrkelse af egen rolle

o Inddragelse af AMR og arbejdsmiljøet

o MED er til gavn for alle på arbejdspladsen, når det fungerer godt  

 

Ja, ja, det lyder jo meget godt alt sammen

Hvordan skal vi så gøre det i hverdagen?

Som medlem, kan I bruge jeres indflydelse lokalt, I kan opfordre jeres kolleger til at være medlem af den fagforening, som forhandler lige netop jeres løn og vilkår, alle på vores overenskomst har glæde af det der er blevet forhandlet gennem tiden også selvom de ikke har været med til at betale til fællesskabet! I kan sørge for at få valgt en Tillidsrepræsentant og en suppleant for denne, hvis ikke I allerede har sådan en og næste gang der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant, så slå et slag for en der er medlem af den ”rigtige” fagforening, for kolleger der er medlem af ingenting eller af en forkert fagforening, kan nemlig godt blive valgt som jeres nye AMR!

 Vi vil fortsat slå et slag for den pædagogiske assistent uddannelse, når vi kommer forbi jeres arbejdsplads, og vi vil italesætte dette på vores TR møder ude i kommunerne.

Vi vil fortsat klæde vores tillidsvalgte godt og grundigt på. Det vil vi gøre med grunduddannelser til både TR og AMR, vi vil fortsat afholde overbygningskurser og ikke mindst vil der være udvikling på vores TR møder, samt sidemandsoplæring.

Vi vil fortsat have lokal løndannelse i fokus, Covid-19 har også fået sat en stopper for vores medlemsmøder i 2021, hvor I sammen med os, kunne komme ind og lave lønkrav, så vi ved, hvad I skal have mere i løn for! I stedet skrev vi til alle jer via ”MitFOA”, her kunne I komme med jeres bidrag til lokallønnen i 2021. Vi satser stærkt på, at opnå normale tilstande for disse møder i 2022.

 

Den generelle del:

Hvad du ønsker skal du få, når….

…. vi har en overenskomst (OK), og er i stand til at sikre, dels at den bliver overholdt, og dels at den bliver bedre og bedre hver gang den fornyes! Andet skal presses igennem politisk.

Vi er nået langt, men der er fortsat brug for fagforeninger med OK. Både for at sikre, at det hele ikke skal tabes på gulvet, men også for at sikre, at stadig flere ønsker opfyldes.

Det kræver:

• Ja, først og fremmest skal du være medlem

• Dine kolleger skal OGSÅ være medlem, for 

• Sammen skal I vælge TR og AMR. TR og AMR sidder også i MED på arbejdspladsen. På mindre arbejdspladser sidder I alle med til personale-møder med MED-status.

• De andre arbejdspladser indenfor faget skal gøre det samme.

• Sammen vælger TR’erne en FTR, som sidder i forskellige MED-udvalg og udøver indflydelse på kommunen. Er der ikke en FTR, vælges en TR til at sidde i disse. Indflydelsen er størst, når kommunen ved, at næste alle er medlem. Men kommunerne, i forskelligt omfang, lægger også pres på os, for at mindske vores indflydelse.

• Fagforeningen dækker flere kommuner, men det er også jer som medlemmer, der vælger hvad fagforeningen skal lave, og I vælger dem, der skal udføre arbejdet i fagforeningen.

• Fagforeningerne vælger i fællesskab et forbund, hvor der ansættes eksperter, og forbundet sikre også, at der er samarbejde på tværs af landet – og på tværs af landegrænser.

• De forskellige forbund går også sammen i Forhandlings Fællesskabet omkring fornyelse af overenskomster og sammen i f.eks. FH for at sikre politisk indflydelse.

 

Vi tager det lige punkt for punkt.

Styrken kommer gennem at stå sammen – og dermed sikre indhold og vælge dygtige personer, der uddannes til de forskellige opgaver. Mulighederne har vi sikret gennem overenskomsten (OK).

1. Som medlemmer bruger I jeres indflydelse lokalt i det daglige + opfordrer til at alle jeres kolleger er medlem af fagforeningen. Indflydelsen vokser, når alle er medlem og der er sammenhold og godt samarbejde mellem jer som kolleger. Det hjælper også, at I vælger TR (tillidsrepræsentant), AMR (arbejdsmiljørepræsentant), og at TR og AMR selvfølgelig indgår i MED på institutionen på vegne af jer kolleger.

2. En TR er guld værd!

En TR er jeres støtte i hverdagen. Et direkte bindeled fra jeres arbejdsplads og til os i fagforeningen. Så det er virkelig guld værd med en TR, der kender spillets regler, og som:

• Har indflydelse på ledelsen i dagligdagen

• Medvirker ved forhandling af løn og tillæg

• Hjælper hvis du bliver syg eller får problemer på jobbet. TR er også et bindeled til verden udenfor. TR har kontakt med andre arbejdspladser via netværksmøder, til kommunen og til FOA. TR har mulighed for løbende at dygtiggøre og uddanne sig. TR har ret til at deltage i kurser og møder i fagforeningen og får sin sædvanlige løn for det. Desuden er det rigtig svært at fyre en TR. TR behøver ikke at frygte for sit eget job, når TR taler kollegernes sag. Det giver også styrke, at I bakker TR op. 3. AMR står for Arbejds-Miljø-Repræsentant. AMR deltager også i kurser og uddannelse, og skal sammen med lederen sikre, at arbejdsmiljøet er OK. Er der problemer med det psykiske arbejdsmiljø, inddrages TR i samarbejdet om at løse problemerne.

4. I nogle kommuner har TR’erne valgt en FTR (fællestillidsrepræsentant). FTR repræsenterer alle Pædagogiske Assistenter og Pædagogmedhjælpere i kommunen. FTR sidder i en række udvalg i kommunen, og arbejder tæt sammen med både FOA, TR og forvaltningerne i kommunen, og har derfor både viden om og indflydelse på det der sker.

5. MED. Der skal være et MED-udvalg på alle arbejdspladser og på hvert forvaltnings-niveau. MED sikrer MED-arbejdernes MED-indflydelse på ledelsen.

6. Fagforeningen er medlemmerne forening. Det er medlemmerne der betaler via kontingentet, det er medlemmerne der vælger de ansatte og godkender arbejdet, og det er der for også medlemmerne der har gavn af fagforeningen.

  • Fagforeningen hjælper, forhandler og kører sager for medlemmer der er kommet i klemme.
  • Fagforeningen indgår aftaler med kommunerne til gavn for medlemmer og arbejdspladser.

  • Fagforeningen står for uddannelse af TR, AMR og FTR.

  • Fagforeningen arbejder sammen med andre fagforeninger med OK (overenskomst) til fælles bedste. Sammen med A-kassen ydes hjælp til ledige i forhold til at komme i arbejde igen, muligheder for uddannelse og sikring af dagpenge.

7. Forbundet udgør fællesskabet for alle fagforeninger i FOA. I forbundet har vi eksperter som f.eks. top-uddannede jurister og socialrådgivere, IT-folk osv. Forbundet forhandler OK, udvikler uddannelser, og søger politisk påvirkning overfor kommuner, folketing og EU.

8. Forhandlings Fællesskabet og FH varetager fælles interesser på tværs af forbund, og står for forhandling af fælles ting i OK, og FH står desuden for politisk påvirkning i forhold til mange lovændringer.

Og så kræver det, at vi alle sørger for hele tiden at dygtiggøre os, sikrer samarbejde og koordinering, osv. osv. så vi altid kan have medlemmet i fokus.  

 

Vi er nået langt!

Gennem mere end 100 år med fagforeninger, har vi opnået mange resultater gennem overenskomsterne (OK).

Bare for at nævne nogle:

• Løn. Før vi fik OK var lønnen for en pædagogmedhjælper i bedste fald 15 kr. i timen, for blot lidt over 40 år siden.

• Barsel og omsorgsdage med løn

• Løn under sygdom

• Pension

• Ekstra ferie og med løn

• Uddannelse

• Opsigelsesvarsler

• TR, tillidsrepræsentanter

• Indflydelse i kommunen (MED)

• Hjælp, støtte, vejledning ved

o Arbejdsskade

o Psykisk arbejdsmiljø

o Afskedigelse

o Lønforhandling

o Jobformidling

o Problemer vedr. sygedagpenge

o Sygdom

o Ansættelsesforhold

o Problemer på jobbet

o Bisidder ved kritiske samtaler eller møder

o Og meget mere – du spørger bare

Men der er også meget, der skal vedligeholdes, forsat skal arbejdes med og udvikles og nye mål der skal nås. Vi bliver næsten dagligt udfordret af ledere og kommuner, der ikke er opmærksom på regler eller aftaler, og nogle gange forsøger de sig med nye fortolkninger, eller andet.

 

Vi har nu, og tænker også det næste år, at have medlemmet i fokus bl.a. ved:

- Du kan altid hente hjælp i fagforeningen

- En årlig lønforhandling

- Uddannelse til Pædagogisk Assistent

- Arbejdsmiljø

- Organisering

- TR, AMR, MED og TRIO.