Vedtægter for fagforeningen FOA-PMF Kbh. Syd

Vedtægt for fagforeningen, besluttet på generalforsamlingen 6. oktober 2021

Vedtægter for FOA/PMF Kbh. Syd. 

§ 1. Afdelingens navn og bopæl.

Stk. 1. Afdelingens navn er FOA/PMF Kbh. Syd.

Stk. 2. Afdelingen er en selvstændig fagforening under FOA Fag og Arbejde, og har bopæl i Københavns kommune.

§ 2. Medlemmet i centrum.

Stk. 1. Det er medlemmerne, der i forening ejer fagforeningen.
Alle medlemmer har krav på god service når de henvender sig. Det betyder bl.a. at de bliver hørt, inddraget, orienteret og er medbestemmende om egne forhold. Medlemmer er desuden sikret kompetent svar og sagsbehandling.
Beslutninger som har direkte indflydelse på dagligdagen afgøres så vidt muligt af medlemmet selv under ansvar overfor og i overensstemmelse med det forpligtigende fællesskab.
Medlemmernes rettigheder udgør en central del af det forpligtigende fællesskab, som afdelinger og forbund tilsammen udgør.

Stk. 2. Medlemmer kan indbringe klager over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder for FOA’s Klageinstans. Undtaget herfor er sager af politiks karakter eller sager der omfattet af andre klagemuligheder.
Retningslinjer for Klageinstansens virke fastsættes af FOA’s Hovedbestyrelse.

§ 3. Åbent demokrati og TR (tillidsrepræsentanter).

Alle medlemmer har mulighed for at øve indflydelse på fagforeningen ved direkte kontakt til de valgte på kontoret, gennem deres TR og FTR (tillids- og fællestillids-repræsentant) og ved deltagelse på besluttende møder og valg i fagforeningen. Se i øvrigt under § 7 Generalforsamling.

Tillidsrepræsentanter udgør et vigtigt led mellem arbejdsplads og fagforeningens kontor.

Tillidsrepræsentanter inddrages/orienteres om sager der berører den pågældende arbejdsplads.

Se i øvrigt under § 8 stk. 2.

§ 4. Formål og grundlag.

Stk. 1. Formål.
• At sikre service og kontakt tæt på medlemmerne gennem valg og uddannelse af TR, Arbejdsmiljørepræsentanter, med flere.
• At forsvare og udvikle medlemmernes rettigheder i henhold til overenskomster, andre aftaler, lovgivning, m.v.
• At servicere medlemmerne jævnfør de fælles servicemål i FOA, samt de lokale tilføjelser og prioriteringer.
• At organisere offentligt og privat ansatte indenfor afdelingens faglige og geografiske område.
• At påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt, kulturelt samt fremme ligebehandling – til gavn for medlemmerne.
• At udgøre den lokale overordnede ramme for fællesskabet mellem medlem, arbejdsplads, de tillidsvalgte, afdeling og forbund.
• At indgå i fællesskaber med andre organisationer, hvor det fremme disse formål.

Stk. 2. Grundlag.
Fagforeningens grundlag er et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed, tryghed, mangfoldighed, solidaritet og respekt.
Det er medlemmernes fagforening, og fagforeningen skal derfor arbejde for at være åben, tilgængelig og synlig. Heri indgår arbejdspladsbesøg og brug af elektroniske muligheder.
Fagforeningen ønsker at støtte medlemmer i engagement og deltagelse i aktiviteter, der gør fagforeningen dynamisk og demokratisk, og som vil fremme og værne om fælles interesser.

§ 5. Område.

Stk. 1. Geografisk.
Fagforeningen dækker området der omfatter følgende kommuner: Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby.

Stk. 2. Fag.
Fagforeningen dækker følgende fagområder: pædagogisk personale på daginstitutioner, fritidshjem, SFO, skole, plejehjem, m.v. som ikke har en uddannelse på pædagogseminarium, samt EGU-elever/-dimittender og PAU-elever/-dimittender samt personer der ansættes som hjemmedagplejer.

Stk. 3. Arbejdsplads og ledighed.
Medlemskab af fagforeningen forudsætter:
• arbejde på en arbejdsplads tilhørende fagforeningens faglige og geografiske område
 medlemmer, der bliver ledige, forsætter med at være medlem
• for andre ledige, at de søger arbejde indenfor fagforeningen faglige og geografiske område.

§ 6. Kontingent.

Stk. 1. Fagforeningens kontingent besluttes på generalforsamlingen. Nedsat kontingent til f.eks. deltidsansatte, respekterer de max-rammer som forbundets Hovedbestyrelse har fastlagt. Forhøjelse, som pålægges medlemmerne fra Forbundet eller A-kassen, indregnes uden godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingentet betales månedsvis forud. Restance kan medføre sletning.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent.

Stk. 4. Medlemmerne har pligt til at meddele navne- og adresseændring, samt ændring af stillings-betegnelse og arbejdssted.

Stk. 5. Udmeldelse skal ske skriftligt fra medlemmets side med en måneds varsel til en måneds udgang.

Stk. 6. Overflytning til andet forbund/afdeling på baggrund af arbejde uden for FOA/PMF Kbh. Syd’s område, sker fortrinsvis til en måneds udgang.

§ 7. Generalforsamling.

På den årlige generalforsamling drøftes fagforeningens arbejde i det sidste år, og hvordan pengene er brugt. Og der tages stilling til de overordnede prioriteringer for arbejdet det næste år. Der tages beslutning om økonomi, og der er valg.
Bestyrelsen udarbejder forslag inden generalforsamlingen.

Stk. 1. Afdelingen øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2.. På generalforsamlingen har alle medlemmer i afdelingen, tale- og stemmeret og er valgbare.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes i oktober måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 4. Medlemmer der overvejer at opstille til valg, har adgang til nærmere orientering omkring opgaver og forventninger til den post, som de evt. vil opstille til.
Opstilling til poster i politisk ledelse (faglige sekretærer), samt til bestyrelsen, skal meddeles fagforeningens kontor senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt dette fører til kampvalg, gives personerne, der er omfattet heraf, adgang til få udsendt (mail) en beskrivelse på max. en A4 side. Denne mail udsendes 1 uger før generalforsamlingen til alle medlemmer med mail, og lægges desuden på fagforeningens hjemmeside.
På denne måde skal det sikres, at alle medlemmer har mulighed for at tage stilling til, hvem de ønsker valgt. Fagforeningens kontor skal i sit daglige arbejde holde sig neutral i valgkampen.

Stk. 5. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med angivelse af til dagsorden. Til punktet ”valg” angives til hvilke poster, der er valg, og hvilke personer der er på valg. Såfremt personerne ønsker genvalg angives dette.
Dagsordenen for generalforsamlingen i oktober måned skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Formalia
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Arbejdsprogram for den kommende periode
5. Indkomne forsalg
6. Budget, herunder:
Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af og løn til formand, næstformand og faglige sekretærer, samt fastsættelse af antallet af faglige sekretærer.
7. Valg

Stk. 6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uge før generalforsamlingen. Forslag offentliggøres straks på hjemmesiden, og ligger i kopi til alle fremmødte på generalforsamlingen.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på den ordinære generalforsamling – eller efter krav fra mindst 1/3 af de stemmeberettigede, som samtidig kan kræve punkter udsat til den ekstraordinære generalforsamling. Ekstra-ordinær generalforsamling kan også besluttes af afdelingens bestyrelse, eller efter skriftlig anmodning fra mindst 50 af afdelingens medlemmer eller 10 tillidsrepræsentanter.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden senest 7 dage før. Indkaldelsen sendes ud til alle medlemmer.

Stk. 8. Generalforsamlingen vælger fagforeningens bestyrelse bestående af:
a. Lønnede faglige sekretærer. Se i øvrigt §8 stk. 1.
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.
Antallet af faglige sekretærer og øvrige bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.
Der ud over vælges:
c. Kongresdelegerede og -suppleanter i året forud for forbundets kongres.
d To kritiske revisorer og -suppleanter. De kritiske revisorer foretager mindst 2 gange om året
kasseafstemning og konstaterer ved gennemgang af regnskabet dets rigtighed. Kritiske revisorer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.
e. To repræsentanter samt suppleanter til faggruppelandsmødet for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Stk. 9. I tilfælde, hvor flere afdelinger vælger at gå sammen om aflønning af en eller flere sekretærer, tager generalforsamlingen selv stilling til valg-formen.
Valgene foretages i den rækkefølge, de er nævnt i disse love.
En person kan vælges til flere tillidshverv.

Stk. 10. Følgende valgtidspunkter og funktionsperioder er gældende: 
• For faglige sekretærer gælder, at der hvert år er 1 faglig sekretær på valg, og valget gælder for 3 år.
• For den øvrige bestyrelse og for suppleanter gælder, at der er en tredjedel på valg. Valget gælder også 3 år.
• Valg af repræsentanter og suppleanter til faggruppelandsmøde vælges dog kun for 1 år.
• Valg af kongresdelegerede skal afholdes senest 3 måneder før kongressens afholdelse.
Af valglister til generalforsamlingen fremgår, hvilke poster, der er på valg og hvilke, der er på valg de efterfølgende år. Ved afgang i løbet af valgperioden, vælges en ny for den resterende periode.
Ved strukturelle ændringer eller ved nedskæring af antallet af valgte, er alle til det berørte underpunkt på valg. Se stk. 4 vedrørende kampvalg.
 
Stk. 11. Valgte medlemmer (som ikke er på valg) kan afsættes af generalforsamlingen, som i så tilfælde indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvor der foretages valg til de pågældende poster. Bemærk stk. 4 omkring kampvalg.

Stk. 12. Faglige sekretærer der ikke opnår genvalg, har et opsigelsesvarsel i henhold til funktionærlovens § 2 stk. 2 og 3:
”Stk. 2. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med mindst
1) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen.
2) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelser.
Stk. 3. Opsigelsesvarslet i stk. 2, nr. 2, forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder”.
Tilsvarende gælder hvis sygdom nødvendiggør fratrædelse.

§ 8. Bestyrelse

Stk. 1. Ledelse.
Bestyrelsen er medlemmernes repræsentanter mellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsen er afdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsens vigtigste opgave er at ”lede”. At udstikke og synliggøre de ”politiske rammer” og at sikre rammerne for en fornuftig organisering af arbejdet og endelig at foretage en fornuftig prioritering af ressource.
Bestyrelsen forvalter afdelingens økonomi i henhold til de beslutninger, der er vedtaget på generalforsamlingen.
Bestyrelsen godkender arbejdets fordeling blandt de faglige sekretærer (herunder posterne som formand, næstformand og kasserer samt medlem af FOA’s hovedbestyrelse og suppleant til hovedbestyrelsen) - og den kompetence, der hører med til at udføre arbejdet og som er nødvendig for at stå for den daglige og politiske ledelse af fagforeningen.

Ved ansættelse af personale i afdelingen, udover den/de under § 3, stk. 4 c valgte, forestår bestyrelsen dette. Bestyrelsen er arbejdsgiver for personalet, og godkender overenskomst for personalet.

Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder for afdelingen.
Møder for medlemmer i en enkelt kommune indkaldes af, eller i samarbejde med, tillids- og fællestillidsrepræsentanten (-erne) i kommunen.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanter.
Bestyrelsen må i videst muligt omfang inddrage tillids- og fællestillidsrepræsentanter i afdelingens arbejde.
Det er bl.a. bestyrelsens opgave overfor de valgte tillidsrepræsentanter:
- at virke som koordinator for de lokale tillids- og fællestillidsrepræsentanter i deres arbejde.
- at indgå aftale med den enkelte tillids- og fælles-tillidsrepræsentant om overdragelse af kompetence, i overensstemmelsen med generalforsamlingens vurdering af, hvad der er praktisk og politik muligt. Aftalen skal løbende genforhandles.
- at være formidler fra tillids- og fælles-tillidsrepræsentanter til forbundet.

Stk. 3. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder førstesuppleanten.
Hvis formanden eller en faglig sekretær fratræder, konstituerer bestyrelsen sig med en afløser eller aftaler anden løsning af opgaverne indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig for afdelingens midler i overensstemmelse med disse love og generalforsamlingens beslutninger.
Formand, næstformand og faglige sekretærer bærer det daglige ansvar for afdelingens økonomi. Dette beskrives nærmere i et notat (attestationsregler) som godkendes af bestyrelsen.

§ 9 Økonomi.

Stk. 1. Fagforeningens arbejde finansieres gennem medlemmernes kontingenter, som fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Afdelingen kan desuden modtage økonomisk dækning, helt eller delvist, for konkrete aktiviteter, f.eks. hvor afdelingen står for aktiviteter der udføres i samarbejde mellem flere fagforeninger eller i et samarbejde med en kommune.

Stk. 3. Afdelingen er forpligtet til at lade likvide midler indestå på særskilt konto i et pengeinstitut.

Stk. 4. Afdelingens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som tillige foretager kontrol af bilag og likvide midler.

Stk. 5. Afdelingen tegnes af bestyrelsen. Afdelingen forpligtes ved optagelse af lån samt ved køb og salg af fast ejendom ved underskrift af mindst 3/4 af bestyrelsen eller ved godkendelse af generalforsamlingen.

Stk. 6. De kritiske revisorer fører kontrol med, at bestyrelsen forvalter afdelingens økonomi i overensstemmelse med de retningslinjer, der er vedtaget på generalforsamlingen.

§ 10. Gyldighed.

Disse love kan kun ændres ved beslutning på generalforsamlingen, og træder i kraft den efterfølgende dag.
Afdelingens love kan på intet tidspunkt være i modstrid med Forbundets FOA Fag og Arbejdes love. Dette påses af hovedbestyrelsen.

§ 11. Ophør.

Stk. 1. I tilfælde af fagforeningens opløsning skal aktiver og passiver tilfalde forbundet.

Stk. 2. Opløsning af fagforeningen eller fusion med en anden afdeling af FOA Fag og Arbejde skal godkendes af en generalforsamling efter forudgående debat med tillidsrepræsentanter og/eller på medlemsmøder.

§ 12. Vedtagelse.

Denne vedtægt er vedtaget på generalforsamlingen den 4. oktober 2017.

Bilag til vedtægter vedr. fratrædelse.

Principper ved fratrædelse af personer valgt til en lønnet post:
• Overdragelse af arbejdsopgaver. En fratrædelsesaftale skal bl.a. indeholde pligt til i videst muligt omfang at aflevere sine arbejdsopgaver, til den/dem der skal overtage opgaverne.
• Sikring af medlemsservice. Det skal ske på en sådan måde, at igangværende sager overdrages, så det ikke går ud over service til medlemmer.
• Pligt til loyalitet. I fratrædelsesperioden har den pågældende fortsat pligt til i enhver henseende at optræde på en måde, der ikke fremstår negativt for fagforeningen overfor medlemmer og samarbejdsparter.
• Fortsat til rådighed. Her ud over fritages den fratrædende for tjeneste, hvilket skal forstås således, at pågældende ikke pålægges nye arbejdsopgaver, men også står til rådighed med hensyn til oplysninger, der ikke var forudset ved afleveringen af arbejdsopgaverne.
• Ferie m.v. At fratrædelsen indeholder en form for fritagelse for tjeneste medfører samtidig, at ikke afholdt ferie betragtes som afhold, jævnfør dog ferielovens regler vedrørende hovedferie og restferie. 6. ferieuge udbetales. Ikke afholdte seniordage og fritvalgsdage bortfalder ved ophør i ansættelsen.
• Nyt arbejde. Tiltræden af nyt arbejde i fratrædelsesperioden forudsætter kontraopsigelse. Ved lavere løn i det nye arbejde, kan der aftales kompensation svarende til differencen i indtjening, for den del af fratrædelsesperioden, der bortfalder.
• Kurser og uddannelse. Deltagelse i kurser og uddannelse bakkes op, og eventuel godtgørelse kan konverteres til betaling af kursus- og uddannelsesudgifter.

Vedtaget på generalforsamlingen 01.10.2014.