møde

Foto: Ida S. Mikkelsen

Generalforsamling 2022

FOA/PMF Kbh. Syd afholdte generalforsamling den 5. oktober 2022 i Valby

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN

 5. OKTOBER  2022

 

1. Formalia, herunder

Velkomst

Susanne Meelby Knudsen bød velkommen

 

Valg af dirigent og referent

Irene Holmstrøm fra KLS blev valgt til dirigent

Susanne Meelby Knudsen blev valgt til referent

 

2. Bestyrelsens beretning

Der var en kort gennemgang af fagforeningens arbejde det sidste år.

Susanne fremlagde den mundtlige beretning, der kunne godkendes.

 

3. Regnskab 2021

Marianne Dyrby fortalte at regnskabet ikke kunne laves færdigt, da FOA er overgået til et nyt regnskabssystem, som ikke alle i FOA, har kunne navigere i.

Vores Bogholder er specialist i regnskabssystemet, men der er vores udlejer, FOA1, ikke helt endnu. Vi mangler derfor nogle bilag fra dem før vores regnskab kan fremlægges til godkendelse.

Vi lægger derfor op til, efter aftale med vores revisor, at vi i stedet skal godkende 2 regnskaber til generalforsamlingen i 2023.

Generalforsamlingen godkendte, at regnskabet udskydes til 2023.

 

4. Arbejdsprogram for den kommende periode

Marianne fremlagde noget af arbejdsprogrammet.

Derefter blev der arbejdet i 6 grupper rundt ved bordene med spørgsmålet:

Hvad kunne du/I, ved bordet, tænke jer der skal være mere af.

Forslagene blev indskrevet i arbejdsprogrammet, der efterfølgende kunne godkendes.

 

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

6. Budget for 2023, herunder:

a. Fastsættelse af kontingentet.

På baggrund af det faldende medlemstal efter et par år med Corona foreslår bestyrelsen, at kontingentet fra 1. januar 2023, skal stige med 10 kr. pr. måned, som gradueres efter medlemskategorien.

b. Lønvilkår for faglige sekretærer.

Marianne Dyrby har med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2022, fået tildelt et løntrin for kompleksitet i opgaveløsningen som Formand.

Begge forslag kunne godkendes.

Marianne Dyrby fremlagde budgettet for 2023

Det samlede budget for 2023 kunne godkendes.

 

7. Valg, herunder:

Se vedlagte bilag

 

8. Afslutning

En stor tak til Irene Holmstrøm fra KLS, der guidede os gennem generalforsamlingen og samtidig bekendtgjorde, at hun kandiderer til posten igen til næste år. tak til jer der deltog

Også en stor tak til jer, der deltog og for alle jeres gode ideer og input, der var med til at gøre generalforsamlingen til en rigtig god og konstruktiv aften.

 

Tak for god ro og orden😊

 

 

Valgliste til generalforsamlingen 2022

i FOA/PMF Kbh. Syd

Faglige sekretærer på valg

Ingen på valg.

Faglige sekretærer ikke på valg

Susanne Meelby Knudsen

Marianne Dyrby

Bestyrelsesmedlemmer på valg

Dorthe Maibritt Jørgensen, genvalgt
Kristina Mortensen, genvalgt

Liane Mouritsen, genvalgt

Charlotte Storm, genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg

Marianne Stokholm er udtrådt af bestyrelsen 31. marts 2022.

 

Heidi Bryde er udtrådt af bestyrelsen 16. juni 2022.

 

Marianne Weinberger

Jette Due Jepsen

Lonnie Boye Hansen

 

Anita Holse Olsen

Linda Iven Chu

Nyvalg til bestyrelsen

(Bestyrelsen består samlet af 12-15 medlemmer)

 

Bestyrelsessuppleanter

 

Kritisk revisor på valg

Ingen på valg.

Kritisk revisor ikke på valg

Maiken Elis Jørgensen

Tanja Frederiksen

1. Kritisk revisorsuppleant, ikke på valg

 

2. Kritisk revisorsuppleant på valg

 

Repræsentanter til faggruppelandsmøde. Dato ikke fastlagt endnu, men formentlig september. Der skal vælges 2
Valget er for 1 år

Maiken Elis Jørgensen

Linda Iven Chu

 

Begge blev valgt

Suppleanter til faggruppelandsmøde

Valget er for 1 år

  1. suppleant: Vicky Rasmussen
  2. suppleant: Maj-Britt Freiber Nielsen

Delegerede til FOA’s kongres d. 21-24 november 2023. HB-medlem + 4 delegerede

Bestyrelsen indstiller, at det er de faglige sekretærer + 3 delegerede.

Følgende delegerede blev valgt:

Marianne Dyrby HB-medlem

Susanne Meelby Knudsen, næstformand

Dorthe Maibritt Jørgensen

Marianne Weinberger

Linda Iven Chu

Suppleanter for delegerede

2 suppleanter

Følgende suppleanter blev valgt:

  1. Suppleant – Kristina Mortensen
  2. Suppleant – Vicky Rasmussen
  3. Suppleant – Jeanne Bomund