Generalforsamling den 6. oktober 2021

FOA/PMF Kbh. Syd afholdt generalforsamling den 6. oktober 2021 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 5. sal, lokale 1

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN

 6. OKTOBER  2021

1. Formalia, herunder

Velkomst

Susanne Meelby Knudsen bød velkommen

 

Valg af dirigent og referent

Irene Holmstrøm fra KLS blev valgt til dirigent

Susanne Meelby Knudsen blev valgt til referent

 

2. Bestyrelsens beretning

Der var en kort gennemgang af fagforeningens arbejde det sidste år.

Susanne fremlagde den mundtlige beretning, der kunne godkendes.

 

3. Vedtægter

Der er en mindre ændring af vedtægterne.

Susanne Knudsen fremlagde ændringerne

§ 7 stk. 4 - Opstilling til poster i politisk ledelse (formand, næstformand, faglige sekretærer samt HB-medlem og suppleant), samt til bestyrelsen, skal meddeles fagforeningens kontor senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Det overstregede udgår og erstattes af faglige sekretærer.

Ændringerne kunne godkendes.

 

4. Regnskab 2020

Marianne Dyrby gennemgik regnskabet, som ser godt ud, i korte træk.

Den eksterne revisor og de kritiske revisorer havde kun rosende ord til regnskabet.

Regnskabet kunne godkendes.

 

5. Arbejdsprogram for den kommende periode

Hvad vil vi særligt lægge vægt på i det næste år?
Marianne fremlagde arbejdsprogrammet, der kunne godkendes

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

7. Budget for 2022, herunder:

a. Fastsættelse af kontingentet – foreslås uændret

b. Lønvilkår for faglige sekretærer:
Bestyrelsen lægger op til, at Susanne Meelby Knudsen får en lønstigning på ét kvalifikationsløntrin, gældende fra 1. juli 2021. Udover det får hun et særligt engangstillæg på 15.000 kr. for det store arbejde hun lægger i rollen som næstformand. Bestyrelsen lægger samtidig op til, at de 2 valgte, skal have et årligt særligt tillæg på 20.000 kr. Dette tillæg følger overenskomstforhandlingerne og skal evalueres af bestyrelsen inden næste OK forhandling i 2024. De faglige sekretærers løn reguleres med samme procentsats som blev vedtaget ved overenskomstfornyelsen
Disse forudsætninger indgår i Budget 2022,
og vil være til debat sammen med budgettet i øvrigt.


Begge forslag kunne godkendes.

Marianne Dyrby fremlagde budgettet for 2022


Det samlede budget for 2022 kunne godkendes.

 

8. Valg, herunder:

 

Se vedlagte bilag

9. Afslutning

En stor tak til Irene Holmstrøm fra KLS, der guidede os gennem generalforsamlingen og samtidig bekendtgjorde, at hun kandiderer til posten igen til næste år.

 

Tak for god ro og orden