Generalforsamling den 3. oktober 2018 - PMF Kbh. Syd

FOA/PMF Kbh. Syd holdt generalforsamling den 3. oktober 2018.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN
 3. OKTOBER  2018

1. Formalia, herunder
Velkomst
Susanne Meelby Knudsen bød velkommen

Valg af dirigent og referent
Irene Holmstrøm fra KLS blev valgt til dirigent
Susanne Meelby Knudsen blev valgt til referent

2. Bestyrelsens beretning
Der var en kort gennemgang af fagforeningens arbejde det sidste år.
Susanne fremlagde den mundtlige beretning, der kunne godkendes.

3. Regnskab 2017
Marianne Dyrby gennemgik regnskabet, som ser godt ud, i korte træk.
Den eksterne revisor havde kun rosende ord til regnskabet.
Regnskabet kunne godkendes.

4. Arbejdsprogram for den kommende periode
Inklusiv debat og svar på udsendte spørgsmål.
Hvad vil vi særligt lægge vægt på i det næste år?
Frits Nielsen kom med et oplæg ud fra svarene på de udsendte spørgsmål og der peges på, at vi fortsat skal have fokus på sygefravær og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.
Der blev skrevet et udkast på baggrund af tilbagemeldinger fra de workshops der blev afholdt.
Ud fra debatterne i grupperne og den efterfølgende debat i plenum, kunne det endelige arbejdsprogram skrives.
Arbejdsprogrammet blev efterfølgende godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Budget for 2019, herunder:
a. Fastsættelse af kontingentet – foreslås uændret
b. Lønvilkår for faglige sekretærer – vilkårene foreslås uændret.
Begge forslag kunne godkendes.

Marianne Dyrby fremlagde budgettet for 2019
Det samlede budget for 2019 kunne godkendes.

7. Valg, herunder:

Se nedenunder
8. eventuelt og afslutning
En stor tak til Irene Holmstrøm fra KLS, der guidede os gennem generalforsamlingen og samtidig bekendtgjorde, at hun kandiderer til posten igen til næste år.

Tak for god ro og orden

Valgliste generalforsamlingen 2018
i FOA/PMF Kbh. Syd


Faglige sekretærer på valg 
Frits Nielsen, genvalgt

Faglige sekretærer ikke på valg 
Susanne Knudsen
Marianne Dyrby

Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år
Anita Holse Olsen, genvalgt
Marianne Stokholm, genvalgt
Heidi Bryde, genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer på valg for 3 år:
Marianne Weinberger, genvalgt
Jette Due Jepsen, genvalgt
Lonnie Boye Hansen, genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg
Kristina Mortensen
Liane Mouritsen
Jette Hostrup
Dorthe Maibritt Jørgensen

Bestyrelsessuppleanter ikke på valg 
Charlotte Fabricius Storm

Kritisk revisor på valg Linda Petersen, genvalgt
Kritisk revisor ikke på valg Maiken Elis Jørgensen

1. Kritisk revisorsuppleant ikke på valg Tanja Frederiksen
2. Kritisk revisorsuppleant på valg 

Repræsentanter til faggruppelandsmøde 2. – 3. april 2019
Valget er for 1 år Maiken Elis Jørgensen
Vi prøver at finde en mere, der kan deltage blandt tillidsrepræsentanterne

Suppleanter til faggruppelandsmøde
Valget er for 1 år Ingen kandidater

Delegerede til FOAs kongres 9. – 11. oktober 2019
HB-medlem + 4 delegerede 
Frits Nielsen – HB-medlem
Marianne Dyrby
Susanne Meelby Knudsen
Anita Holse Olsen
Marianne Stokholm

Suppleanter for de delegerede 
1. Lonnie Boye Hansen
2. Charlotte Storm
3. Dorthe Maibritt Jørgensen