Coronavirus
Lokale aftaler i forbindelse med Corona

Corona

Vi har indgået disse typer af aftaler:
1. Arbejde på andet fagområde og arbejde på ekstraordinære åbningstider. Glostrup, Rødovre, Brøndby, Hvidovre
2. Døgnåben. Brøndby
3. Åben i påsken (helligdagene). Rødovre, Glostrup

1. Arbejde på andet fagområde - Rammeaftale

Rammeaftale om vilkår for arbejde, som allerede ansatte frivilligt påtager sig som følge af den ekstraordinære situation relateret til COVID-19

Den ekstraordinære situation relateret til COVID-19 indebærer behov for, at allerede ansatte medarbejdere kan løse opgaver uden for dækningsområdet af den overenskomst, de er ansat efter. Det drejer sig om nødvendige eller kritiske opgaver, særligt i forhold til det specialiserede døgnområde, sundheds- og ældreområdet.

Ledelsen sikrer den relevante instruktion, herunder også ift. hygiejne og brug af værnemidler, medicinhåndtering og konflikthåndtering, og at der så vidt muligt sikres en hensigtsmæssig fordeling af fast personale og frivilligt vagtpersonale.
Når den ansatte påtager sig en frivillig opgave, sker dette i dialog med den ansattes leder i hovedansættelsesforholdet, og under forudsætning af, at den ansattes samlede opgaver ikke overstiger dennes arbejdstidsnorm, medmindre der indgås anden aftale herom med nærmeste leder. Tilsagnet om frivillighed kan trækkes tilbage af medarbejderen.

I forhold til arbejdet med nye opgaver refererer den ansatte midlertidigt til ledelsen ved det nye arbejdssted. Det påhviler ledelserne af hhv. det nye arbejdssted og hovedansættelsesforholdet at være i tæt dialog om den ansattes forhold.
Denne aftale regulerer, hvad der skal betales til ansatte, der frivilligt påtager sig sådanne opgaver, helt eller delvist i stedet for at sine normale arbejdsopgaver.

Parterne har drøftet, om rammeaftalen kunne omfattet andet end frivilligt arbejde. De faglige organisationer tilkendegav, at hvis det mod forventning ikke lykkes for kommunerne at skaffe nok frivillig arbejdskraft, kan forhandlingerne genoptages.

Vilkår
Den ansatte bevarer sin sædvanlige løn.

Ved arbejde på ”skæve tidspunkter” får den ansatte derudover følgende betaling pr. time til fuld og endelig afregning for arbejdet:
Hverdage kl. 17-06 og lørdage:   50 kr./time
Søn- og helligdage  100 kr./time

Betalingen er i aktuelt niveau.

Den ansatte får ikke andre former for honorering af arbejdet, heller ikke for ændringer i arbejdstider i henhold til egen overenskomst som følge af arbejdet.

Eksempel 1: En pædagog tager en nattevagt på et plejecenter fra lørdag kl. 23- søndag kl. 07.
Det udløser 750 kr. (1x50 kr + 7x100 kr.)

Eksempel 2: En pædagogmedhjælper tager en aftenvagt på et socialt botilbud fra kl. 15-23.
Det udløser 300 kr. (6x50 kr.)

Betalingen ydes, uanset om den ansatte i sin sædvanlige løn også får tillæg for aften/nat eller søn- og helligdage, fordi den ansattes arbejdstid er planlagt sådan.

Betalingen forudsætter, at arbejdet på de enkelte dage er påbegyndt. Bliver den ansatte syg i arbejdstiden og må forlade arbejdsstedet, betales som om vagten blev gennemført som planlagt.

 

Dækningsområde og ikrafttræden
Rammeaftalen gælder for de kommuner inden for Region Hovedstaden, der tiltræder aftalen, for så vidt angår følgende organisationer og grupper:

• FOA/PMF afd. 1, gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 61.01, 64.41
• FOA/PMF afd. 4, gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 61.01, 64.41
• FOA/PMF København Syd, gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 61.01, 64.41
• FOA Nordsjælland, gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 61.01, 64.41
• FOA Frederikssund, gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 61.01, 64.41
• BUPL Storkøbenhavn, gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 60.01, 69.31, 69.21
• BUPL Bornholm, gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 60.01, 69.31, 69.21
• BUPL Hovedstaden (Tårnby Dragør), gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 60.01, 69.31, 69.21
• BUPL Nordsjælland, gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 60.01, 69.31, 69.21
• Socialpædagogerne Bornholm, gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 64.01, 69.21, 69.31, 44.01 og 64.41
• Socialpædagogerne Storkøbehavn (bortset fra København og Frederiksberg, jf. gældende grænseaftaler med LFS), gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 64.01, 69.21, 69.31, 44.01 og 64.41
• Socialpædagogerne Nordsjælland, gældende for medarbejdere på overenskomstområder: 64.01, 69.21, 69.31, 44.01 og 64.41

Aftalen træder i kraft i den enkelte kommune fra det tidspunkt, hvor den tiltrædes af den enkelte kommune og den lokale afdeling af en faglig organisation, der har forhandlings- og aftalekompetencen. Hvis den enkelte kommune ønsker en aftale, er det kommunen, der har initiativpligt i forhold til dialogen med den enkelte afdeling/fagforening.

Aftalen bortfalder uden varsel fra det tidspunkt, hvor fælleserklæringen indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet ikke længere er gældende, eller der laves en aftale på hele KLs område der regulerer samme forhold. Den lokale aftale kan af hver af parterne opsiges med en uges varsel, dog ikke tidligere end den 13. april 2020..

Ved lokal uenighed om forståelse m.v. af rammeaftalen anbefales, at de lokale aftaleparter drøfter løsningsmuligheder.

 

2. Døgnåben i nødpasning

Lokalaftalen dækker medarbejdere omfattet af overenskomsten for pædagoger ved daginstitutioner,
skolefritidsordninger, klubber mv. og Overenskomst for pædagogmedhjælpere og
pædagogiske assistenter.
Lokalaftalen indgås med hjemmel i arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner,
klubber, skolefritidsordninger m.v. Der henvises til fælleserklæringen om Coronavirus
mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.
Aftalen omfatter arbejdstid i forbindelse med pandemi/Corona, hvor der er behov for nødpasning af børn udenfor normal åbningstid. Tilbuddet gadder alene en afgrænset personkreds,
hvor forældrene varetager samfundskritiske funktioner, og hvor forældrene har afsøgt alle relevante
pasningsmuligheder.
Pasningsbehovet er opgjort til følgende:
I hverdagene i tidsrummet 08.00 — 16.00 er børnene i daginstitution.
I hverdagene i tidsrummet kl. 16.00 — 08.00 er der nødpasning.
Fra fredag kl. 16.00 til mandag morgen kl. 08.00 er der nødpasning.
På helligdage er der nødpasning hele døgnet.
Arbejdssted
Arbejdsstedet vil i forbindelse med nødpasning (indtil videre) være i Weekend kolonien, Gillesager
256, 2605 Brøndby hvor der er de fysiske rammer tilstede.
Arbejdstidens placering i nødpasning:
I hverdagene i tidsrummet kl. 16.00 — 08.00.
1 weekenden fra fredag kl. 16.00 til mandag morgen kl. 08.00.
På helligdage hele døgnet.
Normaltjeneste og vagttyper:
Der planlægges med normaltjeneste i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 08.00 og i tidsrummet kl.
19.30 til kl. 08:00.
I weekender og på helligdage vil der desuden være en normaltjeneste fra kl. 07.30 til kl.
16.30 og en normaltjeneste fra kl. 7.30 til kl. 16.00.
Personalenormering:
Personalenormeringen i nødpasning afstemmes i forhold til antallet af børn samt deres alder.
Parterne er enige om, at det er kommunen, der afgør det endelige antal medarbejdere. Der
skal dog altid være mindst 2 medarbejdere tilstede. Ved 3 børn eller færre, kan den ene
medarbejder være en køkkenmedarbejder i nogle af timerne i hverdagen.
Personalenormeringen vil bestå af pædagogisk personate ansat ved kommunens daginstitutioner.
Brøndby Kommune opfodrer til, at medarbejdergruppen frivilligt påtager sig opgaven.
Dog vil der væne brug for at pålægge pædagogisk personale arbejde, hvis der ikke er nok frivillige,
der melder sig. Lederen har ansvaret for dette.
Et evt. nødvendigt pålæg sker med respekt for Sundhedsstyrelsen anbefalinger i forhold til
medarbejdere som er i særlig risiko. Derudover vil lederen også tage en snak med den enkelte
medarbejder.
Honorering:
De medarbejdere, som midlertidigt ændrer arbejdssted og arbejdstid, bevarer deres nuværende
Iøn. inkl. tillæg. Der ydes følgende ulempetillæg:
Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på hverdage i tidsrummet kl. 16.00 til kl.
06.00 på 40,81 kr. (niveau 31.03.2000) pr. time.
Lørdage fra kl. 06.00 til kl. 00.00 ydes et ikke-pensionsgivende tillæg pa 40,81 kr. (niveau
31.03.2000) pr. time.
På søn- og helligedage ydes der et ikke-pensionsgivende tillæg på 81,62 kr. pr. time
(niveau 31.03.2000) i tidsrummet kl. 00.00 — 00.00.
Der optjenes ikke ret til erstatningsfrihed for de timer, hvor der ydes ulempetillæg.
Ved manglende varsling af ændrede vagter/arbejdstid udbetales der tillæg jf. den overenskomst,
som den pågældende medarbejder er ansat efter.
Honoreringen udbetales måneden efter den er præsteret. Den udbetales sammen med den
faste Iøn.
Mødeplan:
Medarbejdere, der arbejder efter denne aftale, vil fortsat bibeholde aktuelle ansættelsesbrøk
og planlægges ud fra denne.
Der vil blive udarbejdet mødeplan for de medarbejdere, som skal arbejde i nødpasning uden
for normal åbningstid så hurtigt som muligt og i takt med at behovene afklares.
Der kan forekomme situationer, hvor det viser sig, at der alligevel ikke er behov for nødpasning
af børnene udenfor normal åbningstid. I disse situationer aftales det, at lederen hurtigst
muligt informerer medarbejderen om dette. Medarbejderen skal ikke møde på arbejde, men
vil stadig blive registeret med den planlagt modetid og derved bevarer sine normaltimer. Der
vil dog ikke blive udbetalt ulempetillæg for disse vagter.
Mer- oq overarbejde:
Hvis der på sigt vil blive behov for pålagt mer- eller overarbejde vil honorering ske efter bestemmelserne
i den overenskomst som medarbejderen er ansat efter.
Honorering for mer- eller overarbejde sker kun ved præsteret arbejde. Ved sygdom eller aflysning
af vagten bortfalder honorering. Hvis vagten er påbegyndt og efterfølgende afkortes
eller medarbejderen gar syg hjem, vil der ske honorering for hele den planlagte vagt.
Vilkår i øvrigt:
De medarbejdere, som indgår i nødpasning ud over almen åbningstid i daginstitutionerne,
kan ikke samtidig indgå i nødpasningsplanen om dagen ved deres almindelige arbejdssted.
Reglerne for fridøgn og hviletid respekteres ligeledes.
Der betales kørselsgodtgørelse efter statens lave takst for merkørsel til det midlertidige arbejdssted.
Det betyder, at det alene er differencen mellem afstanden fra det midlertidige arbejdssted
og bopælen og afstanden fra det normale arbejdssted til bopælen, og der alene
udbetales, hvis der er længere til det midlertidige arbejdssted end til de normale arbejdssted.
Medarbejderne er selv forpligtet til at indberette ovenstående via min Iøn app eller medarbejdernet.dk.
Der er enighed om, at der ikke udarbejdes tillæg til ansættelseskontrakt.
BUPL og FOA anerkender nødvendigheden af, at Brøndby kommune grundet de helt særlige
omstændigheder akut kan få brug for at omlægge arbejdstiden for medarbejderne med et
meget kort varsel under hensyntagen til gældende arbejdstidsaftale.
Aftalen bortfalder, når der ikke Iængere er behov for nødpasning som følge af corona-situationen,
herunder hvis forældrene finder anden pasningsmulighed.
Aftalen kan af begge parter skriftligt opsiges til ophør med 14 dages varsel. Parterne kan ved
enighed forlænge eller ændre i aftalen, uden aftalen behøver at blive opsagt.

 

3. Nødpasning i påsken (helligdagene)

Parterne er enige om, at i det omfang Covid-19 situationen kræver ekstraordinær åbningstider på daginstitutionsområdet/SFO følges principperne fra Rammeaftalen.
Det indebærer, at ansatte der arbejder på ekstraordinære åbningstider med opgaver indenfor egen overenskomst, udover sædvanlig løn, til fuld og endelig afregning honoreres med de tillæg der fremgår af Rammeaftalen.
Bemanding på ekstraordinære åbningstider søges i videst mulige omfang løst via frivillighed.
Hvis der mod forventning ikke er frivillige der melder sig er det lederen der i dialog med TR, har ansvaret for, at udvælgelsen sker efter følgende kriterier:
• raske medarbejdere uden kroniske lidelser
• ansatte, der ikke bor sammen med særligt udsatte borgere
• medarbejdere, der ikke har pasningsproblemer af eget barn/børn
Denne aftale bortfalder såfremt Rammeaftalen bortfalder, eller såfremt en af parterne opsiger den med en uges varsel, dog tidligst den 13. april 2020.

Hvor der henvises til "Rammeaftalen", så er det den der står under punkt 1.