Arbejdsmiljøstrategi

Formålet med arbejdsmiljøpolitikken i FOA Nordsjælland er at øge – nytænke og udvikle arbejdsmiljøområdet, til gavn for vores medlemmer på arbejdspladsen. FOA Nordsjælland skal ikke blot koncentrere indsatsen om det enkelte medlem, men se på hele arbejdspladsen.

FOA Nordsjælland ønsker gennem denne politik at styrke arbejdsmiljøområdets, faglige og politiske gennemslagskraft, samt bidrage til at fastholde og rekruttere medlemmer.

Visionen er, at styrke arbejdsmiljørepræsentanten, så medlemmerne oplever at der bliver handlet på deres henvendelser og at tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten står stærkt sammen.

Ved at arbejde med løftet for arbejdsmiljørepræsentanterne, bliver indsatsen tydelig i hele afdelingen. Det sætter den enkeltes arbejdsmiljøopgaver, i centrum og indebærer, at den enkelte arbejdsmiljørepræsentant får større indblik i deres opgaver, og hvad afdelingen kan hjælpe med.

FOA Nordsjællands tilgang til psykisk arbejdsmiljø er at vores medlemmer, skal udføre et meningsfuldt arbejde af høj kvalitet, så får de arbejdsglæde og engagement.

FOA Nordsjælland skal tage udgangspunkt i medlemmernes faglighed, og arbejdsopgaver og medvirke til, at sikre et arbejdsmiljø, som giver gode rammer og vilkår, for at udføre arbejdet sikkert, sundt og fagligt tilfredsstillende.

Vores indsats skal tage udgangspunkt i følgende, for at skabe et godt arbejdsmiljø og en attraktiv arbejdsplads:

Psykisk arbejdsmiljø:
Faglighed, mening i arbejdet, anerkendelse af faggrupper, vold og trusler, alenearbejde, mobning, arbejdstid, indflydelse (arbejdspres, tempo).

Fysisk arbejdsmiljø:

Forflytninger, tunge løft, ensidigt gentaget belastende arbejde samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

FOA Nordsjælland forpligter sig til at:
At Understøtte FOA's strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020

 • Vores medlemmer arbejder på arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø – psykisk som fysisk.
 • Vores arbejdsmiljøindsats har en tydelig effekt på arbejdspladserne og medlemmernes hverdag.
 • Implementere AMR løftet så AMR indgår i en læringsproces, da de bliver tilbudt læring som har fokus på de opgaver de løser og deres behov for udvikling.
 • Arbejde for at AMR kommer tættere på FOA Nordsjælland og får følelsen af ejerskab for arbejdsmiljøindsatsen.

Arbejde for at indfri målene om:

1.   FOA's Nordsjællands arbejdsmiljøaktører er blandt de bedste i landet- hvordan:

 • Der skrives aftaler for alle arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Der planlægges kurser, temadage og anden læring, for at løse behovet for udvikling.
 • Arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver indskrives i de lokale MED-aftaler.
 • Vi opretter netværk for arbejdsmiljørepræsentanter / og netværk sammen med tillidsrepræsentanter i kommuner og region for at styrke fællesskab og samarbejde.
 • Arbejdsmiljørepræsentanterne kan bruge afdelingen til gennemlæsning af dagsorden og referater til / fra MED.
 • Der planlægges fyraftensmøder med aktuelle emner.
 • FOA Nordsjælland kommer på arbejdspladsbesøg og drøfter arbejdsmiljø.
 • Vi tænker på arbejdsmiljø når der laves lokal- og forhåndsaftaler om arbejdstid.
 • Vi forhandler funktionsløn til arbejdsmiljørepræsentanter / centralt eller af lokale lønmidler.

2.   Afdelingen og sektorer er stærke politiske aktører indenfor arbejdsmiljø

 • Har et tæt samarbejde om arbejdspladsen / arbejdsmiljø også går ind i fagligheden og overenskomsten.
 • Høj vidensdeling i afdelingen og med de tillidsvalgte på arbejdspladsen.

     (fast punkt i bestyrelserne og politisk ledelse).

3.   Afdelinger og sektorers arbejdsmiljøindsats er tænkt sammen med organisationens øvrige arbejde og indsatser

 • FOA Nordsjælland er en del af LO’s arbejdsmiljø arbejde samt de øvrige netværk som er i forbundet og i andre afdelingerne.
 • FOA Nordsjælland bidrager med erfaringer og handlinger til den årlige drøftelse i hovedbestyrelsen.

FOA Nordsjælland og de tillidsvalgte arbejder efter følgende 3 principper

1.   Forebyggelse
Der er et stort behov for at fastholde fokus på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer og ikke kun brandslukning. FOA Nordsjælland vil styrke vores indsats, inden skaden sker.

Vi vil arbejde for, at forhindre opståen og udvikling af psykiske og fysiske belastninger i arbejdet, som er årsag til smerter, nedslidning, sygdom eller ulykker.  Vi vil tillige styrke og fastholde det gode arbejdsmiljø.

2.   Fællesskab
Vi vil styrke samarbejdet og dialogen mellem de tillidsvalgte og afdelingen. Vi vil styrke samarbejdet med andre fagforbund samt i LO. Vi vil styrke vores indflydelse på og samarbejde med kommunal- og regionsbestyrelser.

3.   Handlekraft
Vi vil være proaktive og aktivt bringe arbejdsmiljøet på dagsordenen på arbejdspladserne igennem vores tillidsvalgte. Vi har fokus på, at ansatte og valgte i afdelingen samt de tillidsvalgte har den uddannelse der er nødvendig, har gode vilkår for arbejdet samt adgang til relevant sparring. Vi vil bruge de sociale medier og pressen til at få vores budskaber på området ud til samfundet.

I kongresperioden 2013-2016 vil FOA Nordsjælland arbejde med følgende indsatser:

 • Vold på arbejdspladsen
 • Krav og ressourcer
 • Kemikalier til rengøring

Evaluering og opdatering:

 • Arbejdsmiljøpolitikken evalueres første gang den 1. januar 2016.
 • Handleplaner opdateres jævnligt af den politisk ansvarlige for området.

17. juni 2014