Ændring af praksis ifht. krav om politianmeldelse

Der skal anmeldes inden 72 timer

Af Maria Melchiorsen

Der er sket en ændring af praksis og dermed en stramning fra Erstatningsnævnes side, hvilket betyder at vold fra elever, borgere, patienter m.m. fremover skal politianmeldes inden 72 timer, hvis der skal rejses et krav om erstatning efter voldsofferloven.

Hidtil har medlemmerne ellers ofte kunnet få dispensation fra kravet om politianmeldelse ud fra pædagogiske hensyn, men nu strammer Erstatningsnævnet op på denne praksis.

Skærpelsen betyder, at såfremt man ikke har anmeldt en hændelse til politiet indenfor 72 timer, vil sagen blive afvist af nævnet.

Før skærpelsen var det en fast praksis, at hvis der var tale om, at den skadelidte fx var lærer, pædagogmedhjælper eller plejer, herunder sygeplejerske/SOSU-personale eller lignende, så så man bort fra anmeldelseskravet på 72 timer.

Som udgangspunkt skal alle voldsepisoder anmeldes
Denne ubegrundede praksisændring har givet flere forbund anledning til overvejelser og betyder efter vores vurdering, at vi opfordrer til og bistår vores medlemmer med, at alle voldsepisoder som udgangspunkt skal anmeldes, såfremt arbejdsgiver ikke er indforstået heri.

Hvis der allerede er gået 72 timer, når I får kendskab til voldsepisoderne, bør der efter vores vurdering stadigvæk foretages en anmeldelse.

Vi vil synliggøre problemet
Ad denne vej kan vi medvirke til at synliggøre problemet med vold, da erstatningsnævnet vil modtage en betydelig stigning i anmeldelser, men samtidig sørger vi også for at medlemmerne opfylder deres tabsbegrænsningspligt, såfremt der efterfølgende skulle komme en sag mod enten skadevolder eller arbejdsgiver.

Kommunens/Regionens voldpolitikker
Af samme grund er vi interesseret i at få kendskab til kommunernes/Regionens voldspolitikker, altså hvilke retningslinjer der allerede er fastlagt og som skal finde anvendelse i disse situationer.

Disse politikker/retningslinjer må I meget gerne sende til mame@foa.dk.

Vi anbefaler at ovenstående nye anvisninger indskrives i jeres lokale retningsliner for vold, samt at anmeldelsen til politiet foretages skriftligt, selv om det ikke forelægger krav herom.

Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant
Forbundet arbejder på en vejledning/retningslinjer om, hvordan du som arbejdsmiljørepræsentant skal forholde dig i ovennævnte problematik. Den sender jeg ud til jer, når den er klar.