Nyhedsbrev marts 2009HUSK: Afdelingsgeneralforsamling 21. april 2009 Opfordringen skal lyde, at I alle deltager og forsøger at få så mange, af jeres kolleger, med som muligt. Gæstetaler på generalforsamlingen er den nye LO-formand, Anna Kirsten Olesen.

Sørg for at få din autorisation!
Alle nyuddannede social- og sundhedsassistenter skal fremover søge om autorisation i Sundhedsstyrelsen. Allerede uddannede har frist til 1. oktober 2009. Dags dato har 61 % på landsplan autoriseret sig som social- og sundhedsassistent.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen kræver at der findes en titel til de som gennemgår, eller har gennemgået, uddannelsen men ikke lader sig autorisere. Titlen må ikke indeholde ordene: social, sundhed og assistent. FOA - Fag og Arbejde arbejder sammen med KL og Danske Regioner, på at finde en ny titel.

Hvad dækker tavshedspligt?
Alle sundhedspersoner er omfattet af tavshedspligten. En sundhedsperson må således ikke videregive oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger uden patientens samtykke. Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser, undersøgelser, indlæggelser, behandling, psykiske eller sociale problemer. Alle oplysninger er fortrolige. Vær opmærksom på hvilke oplysninger der udveksles via eksempelvis "Facebook".

Bestyrelsen i Social- og sundhedssektoren
Efter generalforsamlingen i social- og sundhedssektoren den 12. marts 2009 ser bestyrelsens sammensætning
således ud:
Formand: Jan Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Berit Poulsen, Pia Mehlbye, Stig Jensen, Torben Sejrup, Susanne Penthien, Anne Mette Christensen, Dorte Lund Lillelund, Helle Rosengren Pedersen
Suppleanter: Helle Johansen 1. suppleant - Vibeke Elise Jensen 2. suppleant

Beslutningsfora vedrørende seniorinitiativer og kompetenceudvikling
Vær opmærksom på ansøgningsfristerne for puljerne i forhold til trepartsmidlerne. Tidsfristerne er fastsat i de enkelte kommuner, kontakt eventuelt FOAs repræsentant i de respektive beslutningsfora. For regionsansatte er der kun afsat midler til kompetenceudvikling. I Regionen er der endnu ikke aftalt ansøgningsfrister.

Husk 1. maj 2009 i FOA - Fag og Arbejde, Aalborg
Der indledes med familiearrangement i FOA Aalborg kl. 10.30. FOA Aalborg er vært ved grillpølser, øl og vand samt is, flag og balloner til børnene.