Bettina Møller Nielsen

Bettina Møller Nielsen udfører relationsarbejde på Blå Kors Pensionat i Herning

Bettina bliver glad af at se en beboer "blomstre op" og få styr på sit liv

Bettina Møller Nielsen er social- og sundhedsassistent og ansat på Blå Kors Pensionat i Herning som relationsmedarbejder. Siden Bettina blev udlært som social- og sundhedsassistent har hun været på Blå Kors Pensionat. Og det hører med til historien, at Bettina faktisk også var elev samme sted. Efter elevtiden fik Bettina et vikariat på et år og blev derefter tilbudt en fast stilling og forlod dermed aldrig Blå Kors Pensionat Herning.

Relationsarbejde, hvad dækker det over? Og hvad er Blå Kors Pensionat egentlig for en arbejdsplads?

Svarene kommer entusiastisk fra Bettina, som fortæller om sit arbejde på Blå Kors Pensionat og sin store glæde ved jobbet. 

Blå Kors Pensionat Herning er et rusfrit tilbud, som tilbyder midlertidigt ophold til mennesker, som på grund af misbrug og/eller psykosociale problemer befinder sig i en udsat position, og hvor det skønnes nødvendigt at yde omsorg, hjælpe mennesker med at genfinde ressourcer, samt få genoptrænet færdigheder til at kunne leve et så selvstændigt og bæredygtigt liv som muligt.

 

Når en borger henvender sig til Blå Kors Pensionat, tager enten forstanderen eller en medarbejder en forsamtale med borgeren - som også er en forventningsafstemning. Hvad har borgeren brug for – og hvad kan Blå Kors Pensionat tilbyde? Og hvorfor har borgeren ”banket på døren” til Blå Kors Pensionat – og hvad er der gået forud? Årsagerne kan være mange; Fx skilsmisse, restance med husleje, psykiatriske udfordringer, ludomani eller måske misbrug. Formålet med et ophold på Blå Kors Pensionat er at støtte op om borgeren og afklare et behov for støtte og hjælp i fremtiden, mens borgeren bor under trygge forhold.

Bliver borgeren visiteret til et værelse på Blå Kors Pensionat, tildeles vedkommende en bostøtte, hvilket kan være Bettina, der - i perioder - har til 3-4 borgere, som hun er bostøtte for. Antallet afhænger af, om hun er tilknyttet en social- og sundhedsassistentelev.

Blå Kors Pensionat kan visitere en borger til et ophold på 3-6 måneder, hvorefter planen er, at vedkommende gerne skal ud i egen bolig. Denne beslutning tages i samarbejde med sagsbehandlere i kommunerne sammen med borgeren. Her kan man også i samråd med borgeren vurdere, om der skal søges om bostøtte til eget hjem.

Aldersgruppen på beboerne spænder fra 18 til 70 år. I perioder er der mange gengangere. Nogle borgere kan ikke indordne sig under husets regler og flytter ret hurtigt ud igen. Nogle fortryder dog og kommer tilbage igen.

En bostøttes opgaver

Nogle beboere giver flere opgaver til bostøtten end andre gør forstået på den måde, at hvor én beboer måske går i bad af sig selv, skal der en dialog og en opfordring til hos en anden beboer.

Hver beboer får udarbejdet en opholdsplan samt ugeprogrammer af bostøtten. Ugeprogrammer kan blandt andet indeholde 2 ”walk-and-talk” udendørssamtaler for at komme ud i naturen eller lægge vejen forbi apoteket for at hente medicin. Bostøtten kan fx også ansøge kommunen om bevilling til tandlægebesøg hos socialtandplejen, og lider borgeren af angst, er det en del af jobbet - som bostøtte - at tage med til tandlægen. Et fast ugentligt punkt er turen i en lejet sportshal med mulighed for blandt andet at spille badminton og dyrke fitness. Her er både personale og beboere fælles om sporten.

Bettina har også kontakten til hjemmeplejen og hjemmesygeplejersken, hvis beboerne har behov for hjælp. Personlig hygiejne eller anden personlig hjælp til beboeren er ikke indenfor Bettinas arbejdsområde. For beboere med et misbrug har Blå Kors Pensionat også et godt samarbejde med Rusmiddelcentret. Blå Kors Pensionat er et rusfrit botilbud, og man får ikke tilbudt et ophold, hvis man har et aktivt misbrug.

Struktur i hverdagen

På Blå Kors Pensionat bliver man en del af et fællesskab. Ingen har eget køkken men deles med andre om et fælles køkken. Alle skal tage del i de daglige gøremål fra madlavning, borddækning, opvask, rengøring af fællesarealer, havearbejde, vinduespudsning med videre for at få et ”hjem” til at fungere.  Der skal være struktur i hverdagen. Det kan også være i form af motion i naturen eller en tur i svømmehallen. Det er vigtigt at kunne tilbyde en borger noget andet i stedet for misbrug.

Bettina fortæller, at ros og anerkendelse er vigtige parametre for beboerne på Blå Kors Pensionat – som det er for alle andre mennesker. Men måske er det især vigtigt, når livet ”driller”, og det er svært at finde en vej ud af en problematik. Det er vigtigt for en beboer både at blive set, hørt og respekteret. Bettina kalder sig selv for menneskekender og er god til at aflæse/afkode folk og er god til at nedtrappe en konflikt i stedet for optrapning. Vigtigt er det at være pædagogisk og anerkendende i sin tilgang med borgerne.

Det ansporer Bettina, når en beboer tager imod hjælpen på Blå Kors Pensionat og efterfølgende udretter noget med sit liv. Det gør hende glad at se en beboer ”blomstre op” og få styr på sit liv. Det beriger hendes arbejdsliv. Det er netop derfor, at hun stadig elsker sit job efter så mange år. Ingen dage er ens – og det er altid spændende at komme på arbejde efter en weekend og se, om dem, hun er kontaktperson for, stadig er der - og ikke er ”stemplet ud”.

Bettina er klar over og bevidst om, at selvom hun har stor empati for beboerne, så skal hun være professionel og ikke tage arbejdet med hjem. Der er en klar grænse mellem arbejde og privatliv. Ingen beboere får hendes privatnummer udleveret, og ingen ved, hvor hun bor privat. Skal man holde mange år i jobbet, er det nødvendigt at beskytte sig selv. Episoder i løbet af dagen bliver talt igennem, når der er vagtskifte, så ingen går hjem uden at have fået ”luft”.

Bettina får en god fornemmelse, når beboere vender tilbage og fortæller, at de har fået fast arbejde, har fået en kæreste eller er blevet forældre. Det glæder hende, at det er lykkedes for dem, og at det går dem godt. Det er den gode belønning i arbejdet.

Desværre sker det også, at de får underretning om, at en tidligere beboer er afgået ved døden. I de situationer sætter kollegerne sig sammen og sparrer med hinanden – og de tilbydes også supervision. Det er også muligt at få krisehjælp og psykologhjælp, hvis der har været episoder, som fordrer mere professionel hjælp.

Bettina slutter med at fortælle, at hun er landet på den rigtige hylde – og at hun sagtens kan se sig selv ende på Blå Kors Pensionat – altså arbejdsmæssigt.

Blå Kors er en social hjælpeorganisation, som driver en række botilbud for hjemløse (§110) mennesker med misbrug og mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for kortere (§107) eller længerevarende ophold (§108).

Blå Kors Pensionatet Herning en social diakonal institution, som tilbyder ophold efter Servicelovens §110, §107 og §108. Der er 17 pladser på pensionatet. Målgruppen er mennesker, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som i en periode har behov for et tilbud med strukturerede rammer med faste aktiviteter, støtte og omsorg.

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Servicelovens § 107:”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Målgruppen for længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 er personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.