Hvad indebærer det at være en del af bestyrelsen i FOA/KLS?

Kære alle 

På den ordinære generalforsamling 5. september 2024, skal vi have valgt 2 eller 3 nye bestyrelsesmedlemmer samt 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter.

Vi har i den nuværende bestyrelse besluttede at fremkomme med et forslag til at reducere i antallet af bestyrelsesmedlemmer, og derfor står der i denne artikel, at vi skal vælge enten 2 eller 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter ved den ordinære generalforsamling. 

Jeg er blevet spurgt til, hvad der skal til, for at man kan stille op til en af disse poster. Jeg vil her derfor forsøge at beskrive betingelserne for at kunne stille op samt hvilke opgaver, man som bestyrelsesmedlem blandt andet skal være parat til at varetage.

Alle erhvervsaktive medlemmer af FOA/KLS kan stille op til fagforeningsbestyrelsen eller en af de andre poster, der er på valg.

Man skal ikke være valgt FTR/TR/AMR eller Klubformand for at kunne stille op men det kan være rigtig svært for et menigt medlem at deltage på vores bestyrelsesmøder m.m. uden et tillidshverv, da det kan være svært at få fri fra arbejdspladsen i det omfang, der er behov for som bestyrelsesmedlem. Og det også selv om vi betaler daglønstab til arbejdsgiveren for den tid/timer, man som bestyrelsesmedlem er væk fra arbejdspladsen, når man deltager i div. møder m.m.

Den løn som man normalt får fra sin arbejdsgiver, vil man også som bestyrelsesmedlem modtage, mens vi over for arbejdsgiver refunderer deres lønudgift for de dage hvor man er væk i forhold til bestyrelsesarbejde. Undtagen for dette er ansatte i København eller Frederiksberg kommune. Der kan arbejdsgiver ikke modtage lønrefusion via akutmidlerne, da disse to kommuner har valgt ikke at være en del af denne ordning.

Man kan ikke stille op til bestyrelsesposter, hvis man er i restance med kontingentet til fagforeningen. Som ordinært bestyrelsesmedlem er man valgt for 4 år ad gangen og som suppleant for 2 år.

Hvis man stopper medlemskab af fagforeningen, så stopper ens bestyrelsespost også.

Man skal som bestyrelsesmedlem være parat til at bruge tid - også udover normal arbejdstid. Dels til at mødes men også til at sætte sig ind i div. skriftligt materiale som forberedelse til møderne. Jeg sender typisk dagsorden og mødemateriale ud til bestyrelsesmøderne mindst en uge i forvejen. Og der er ofte en del læsning i det materiale, der fremsendes forud for møderne. Og det er nødvendigt, at man har sat sig grundigt ind materialet, for at kunne være med til at drøfte og beslutte vigtige punkter for fagforeningens drift og fremtid m.m.

At kunne skrive et referat er også en vigtig opgave. Her tilbyder vi mulighed for at komme på kursus og lære referatteknikker m.m. Det forventes også at man på skift skal kunne tage en ordstyrerpost.

I vores love og vedtægter, §11 beskrives det, hvad bestyrelsens virke/arbejdsopgaver er. Det kan du læse om HER.