Bliv sygeplejerske

Bliv sygeplejerske

Er du uddannet Social- og Sundhedsassistent,

og vil du gerne, videreuddanne dig til Sygeplejerske? Så se mere her om mulighed for merit.

Fritagelse/merit gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning eller beskæftigelse, der står mål med den del af uddannelsen, der søges merit for. Den studerende kan dermed overføre dokumenteret kompetence og således opnå afkortning af den normerede uddannelsestid.

Man skal først være optaget som sygeplejestuderende på sygeplejerskeuddannelsen, før ansøgning om merit kan indgives.

Stillingtagen til merit tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af ansøgerens anden uddannelses- og/eller beskæftigelsesbaggrund i forhold til uddannelseselementerne i den gældende studieordning for sygeplejerskeuddannelsen

Merit kan gives som egentlig tidsmæssig afkortning af uddannelsen, hvis det er muligt at tilrettelægge det ændrede modulforløb hensigtsmæssigt. Fritagelsen kan evt. også planlægges med perioder, hvor den studerende har orlov fra uddannelsen. Merit gives, hvor institutionen vurderer, at den studerende skønnes at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de dele af sygeplejerskeuddannelsen, hvor fritagelse gives.