Kvinde og to børn

Hvornår er jeg selvstændig?

På denne side kan du læse om definitionen på selvstændig virksomhed. Du kan også læse om, hvornår en aktivitet bliver betragtet som en fritidsbeskæftigelse eller som formueforvaltning.

For at være selvstændig skal du opfylde 2 overordnede betingelser.

 1. Du eller din ægtefælle skal eje en selvstændig virksomhed, som du er personligt beskæftiget i
 2. Du skal have til hensigt at opnå et økonomisk udbytte

Udover disse 2 betingelser skal du opfylde én af følgende 5 betingelser

 1. Du har et CVR- eller SE-nummer
 2. Overskud eller underskud fra virksomheden beskattes som selvstændig virksomhed
 3. Du modtager løn fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse
 4. Du er ansat i din ægtefælles selvstændige virksomhed
 5. Du modtager B-indkomst fra din egen virksomhed


Du kan læse om de enkelte betingelser nedenfor. Du kan også læse, hvornår din virksomhed bliver betragtet som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.      

Hvornår driver jeg selvstændig virksomhed?

Du eller din ægtefælle skal eje en selvstændig virksomhed, som du er personligt beskæftiget i

Du skal for det første have helt eller delvist ejerskab over virksomheden. Det vil fx være, hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed alene eller et interessentskab sammen med andre. Det kan også være, hvis du driver virksomheden i form at et selskab – fx et anpartsselskab (ApS), et iværksætterselskab (IVS) eller et aktieselskab (A/S).

Hvis du derimod arbejder i en selvstændig virksomhed, der ejes af andre, er du ikke selvstændig. Dog skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt bliver betragtet som selvstændig, hvis du arbejder i en virksomhed, som drives af din ægtefælle. Se mere nedenfor, hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed.

Hvis du blot ejer en virksomhed, som du ikke arbejder i, er du ikke selvstændig. Det kan fx være tilfældet, hvis du har en udlejningsejendom, hvor du har ansat en administrator eller en revisor til at tage sig af administrationen. I dette tilfælde vil der være tale om formueforvaltning. Du kan læse mere om formueforvaltning nedenfor.


Du skal have til hensigt at opnå et økonomisk udbytte

Formålet med aktiviteten skal være at opnå et økonomisk udbytte. Hvis det ikke er formålet at opnå et økonomisk udbytte, er der tale om hobbyvirksomhed. Du skal dog være opmærksom på, at du kan blive betragtet som selvstændig, selvom du kun har et beskedent økonomisk udbytte. Det vil dog ikke være selvstændig virksomhed, hvis du fx sælger ud af dit indbo, da du ikke har købt indboet med økonomisk gevinst for øje. 


Du har et CVR- eller SE-nummer

Hvis du eller din virksomhed har et CVR- eller et SE-nummer, vil du som udgangspunkt blive betragtet som selvstændig. Det gælder også, hvis du ikke har et CVR- eller SE-nummer, men efter lovgivningen har en pligt til at have det. Du kan fx have pligt til at have et CVR-nummer, hvis du afregner moms og har en årlig omsætning på mere end 50.000 kr.

Selvom du har et CVR- eller SE-nummer, vil du dog ikke blive betragtet som selvstændig, hvis du skattemæssigt benytter dig af reglerne for lønmodtagere.


Dit overskud eller underskud fra virksomheden beskattes som selvstændig virksomhed

Hvis du efter de skattemæssige regler benytter dig af reglerne for selvstændige, vil du også blive betragtet som selvstændig efter arbejdsløshedsreglerne, hvis du har personligt arbejde forbundet med at drive virksomheden. 


Du modtager løn fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse

Du vil blive betragtet som selvstændig, hvis du modtager løn fra en virksomhed, som du har afgørende indflydelse i.
Du har afgørende indflydelse i et selskab, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af:

 • mindst 50 % af selskabskapitalen eller
 • mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi eller
 • en bestemmende andel af selskabets kapital eller
 • en bestemmende andel af stemmerne i selskabet.

Som ”nærmeste familie” anses dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende.

Du er ansat i din ægtefælles selvstændige virksomhed

Hvis du er ansat i din ægtefælles selvstændige virksomhed, vil du som udgangspunkt blive betragtet som selvstændig, selvom du ikke selv ejer virksomheden. Hvis du har underskrevet en ansættelsesaftale med din ægtefælle, vil du dog kunne blive betragtet som lønmodtager. Det kræver bl.a., at din ægtefælle som arbejdsgiver indeholder skat og arbejdsmarkedsbidrag af din løn. 

Selvom du bliver betragtet som lønmodtager i din ægtefælles virksomhed, vil du ikke kunne få dagpenge i de første 3 uger efter, at du er stoppet med at arbejde i virksomheden.  


Du modtager B-indkomst fra din egen virksomhed

Hvis du udbetaler B-indkomst til dig selv fra din egen virksomhed, vil du blive betragtet som selvstændig.

Formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse

Hvad er formueforvaltning?

Hvis du ejer en virksomhed, uden at du arbejder i den, vil der være tale om formueforvaltning. Det kan fx være, at du har en udlejningsejendom, hvor du har ansat en administrator eller en revisor til at administrere udlejningen. Det kan også være, at du ejer en virksomhed, som du har bortforpagtet eller udlejet, og som du derfor ikke har noget praktisk at gøre med. 

Din aktivitet vil blive betragtet som formueforvaltning, hvis du bruger maksimalt 5 timer om måneden på aktiviteten. Når det månedlige timetal skal opgøres, medregnes al arbejde, som du har med aktiviteten – også administration, rengøring og transport.

Indtægter og arbejde i forbindelse med formueforvaltning medfører ikke fradrag i dagpenge eller efterløn. Til gengæld kan du ikke bruge arbejde eller indtægter fra formueforvaltning til at optjene rettigheder i dagpengesystemet. 


Hvad er fritidsbeskæftigelse?

En aktivitet bliver betragtet som fritidsbeskæftigelse, hvis der hverken er tale om selvstændig virksomhed, lønmodtagerarbejde eller formueforvaltning. Det kan fx være personer, der tjener penge på at lave YouTube-videoer eller som har en blog, der giver økonomisk overskud.

Derudover vil der være tale om fritidsbeskæftigelse, hvis aktiviteten opfylder definitionen på selvstændig virksomhed (se menuen til venstre) og hvis man:

 • driver et deltidslandbrug efter nærmere betingelser eller
 • driver én udlejningsejendom med op til 10 lejemål eller
 • ejer fredskov på højst 5 hektar eller
 • har egen solcelle, vindmølle eller lignende eller
 • er biavler og har op til 20 bistader.

Hvis man opfylder definitionen på selvstændig virksomhed, og aktiviteten ligger indenfor en af de 5 nævnte brancher, kan man selv vælge, om aktiviteten skal betragtes som selvstændig virksomhed eller fritidsbeskæftigelse. Man kan dog kun vælge, at aktiviteten skal være fritidsbeskæftigelse, hvis arbejdet med fritidsbeskæftigelsen har et beskedent omfang.

Det karakteristiske for fritidsbeskæftigelse er, at al arbejde, som er forbundet med fritidsbeskæftigelsen, medfører fradrag i dagpenge og efterløn. Arbejdet forbruger dog ikke af retten til supplerende dagpenge. Fritidsbeskæftigelse kan ikke bruges til optjening af rettigheder efter dagpengesystemet.