Nyt opholdskrav skal opfyldes for at få ret til dagpenge

Beskæftigelsesministeren er på vej med en stramning af dagpengereglerne. FOA er stærkt imod den nye stramning, der forventes at ramme 5000 a-kassemedlemmer, hvoraf 1/3 er danske statsborgere og 2/3 er tredjelandes borgere.

Den 1. januar 2019 indføres et nyt opholdskrav, som du skal opfylde for at få dagpenge.

Gradvis indførsel
Opholdskravet gennemføres gradvist frem mod 2021, hvor du skal have opholdt dig enten her i landet (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EU/EØS-land i mindst 7 år ud af de seneste 8 år for at kunne få dagpenge. EØS-landene er Norge, Island og Liechtenstein. I 2019 udgør kravet mindst 5 ud af de seneste 8 år, og i 2020 mindst 6 ud af de seneste 8 år.

Hvem bliver ramt?
Hvis du har boet uden for de nævnte lande i sammenlagt mere end 1 år, kan du ikke modtage dagpenge.

Er der undtagelser?
Søger du om dagpenge efter en gennemført integrationsuddannelse (IGU), eller er du rejst ud for at tage uddannelse, er du undtaget fra opholdskravet. Du skal heller ikke opfylde kravet, hvis du skal på efterløn, hvor en af betingelserne for at få efterløn jo er, at man skal have ret til dagpenge. Men man ser altså bort fra dette krav.

Hvornår skal jeg opfylde kravet?
Opholdskravet skal være opfyldt første gang, du skal have dagpenge, og når du starter forfra i en ny dagpengeperiode. Hvis du allerede er på dagpenge, når kravet indføres den 1. januar, bliver du ikke omfattet - i hvert fald ikke før du evt. får ret til at begynde forfra i dagpengesystemet. Så kan opholdskravet spænde ben for din ret til dagpenge.

Endnu ikke vedtaget
Det nye opholdskrav er endnu ikke vedtaget, men da kravet er en del af en politisk aftale mellem et flertal i folketinget, nemlig regeringen og Dansk Folkeparti, forventer vi, at der står et flertal bag, når det først på efteråret fremsættes i et lovforslag.