Genoptagelse af sager om selvstændig virksomhed

På baggrund af en dom fra Højesteret genoptager Ankestyrelsen og Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring en række sager om selvstændig virksomhed.

Ifølge reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven kan man ikke få dagpenge eller efterløn, hvis man driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Virksomheden skal derfor ophøre, før man kan få ydelser fra a-kassen. Det har tidligere været praksis, at man først var ophørt med at drive selvstændig virksomhed, når man havde afhændet sine driftslokaler. 

Dom fra Højesteret ændrer praksis
I en konkret sag siger Højesteret dog nu, at man ikke kan stille en generel betingelse om, at driftslokaler skal være afhændet, hvis man efter en konkret vurdering må anses for at være ophørt med at drive selvstændig virksomhed.

Hvilke afgørelser har det betydning for?
Dommen fra Højesteret vedrører regler om selvstændig virksomhed, som var gældende før den 1. oktober 2018. Dommen har derfor ikke nogen betydning for afgørelser, der er truffet efter denne dato.

Kontakt a-kassen
FOAs A-kasse vil undersøge, om vi har sager, der skal genoptages på baggrund af Højesterets dom. Hvis du har haft en sag, som du mener bør genoptages på baggrund af dommen, skal du kontakte dit lokale a-kassekontor.