Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Hvilket arbejde kan jeg optjene præmie af?

Det er ikke al slags arbejde, du kan optjene skattefri præmie af. Arbejdet skal opfylde nogle bestemte krav. Her kan du læse om, hvad der tæller med.

Du optjener en præmieportion, hver gang du har haft 481 timer - uanset om du er fuldtids- eller deltidsforsikret.

Dog skal dine præmietimer nedsættes, hvis dine arbejdstimer og timer med udbetalte dagpenge/efterløn tilsammen overstiger 5.772 timer. Da man kun kan optjene hele præmieportioner, får du ingen præmie, hvis du har optjent mindre end 481 timer til præmie.

Kun timer, hvor du har været medlem af en a-kasse, tæller med.

Spørgsmål og svar

Hvilket lønarbejde tælles med?

Det er kun arbejde til normal løn og på almindelige vilkår, som vi kan medregne.

Eksempler på arbejde, du ikke optjener skattefri præmie af:

 • bestyrelseshverv 
 • hverv som menigt medlem af byråd/borgerrepræsentation 
 • frivilligt ulønnet arbejde 
 • timer brugt på tillidsmandsarbejde uden løn. Det tæller heller ikke med, selvom du har fået daglønstab/tabt arbejdsfortjeneste af FOA.

Dine arbejdstimer skal normalt være indberettet til SKATs indkomstregister, før vi kan medregne timerne. Det er din arbejdsgiver, der indberetter dine timer.

Der er særlige regler for, hvornår arbejde i udlandet tæller med.


Læs også: Arbejde i udlandet: 2-årsreglen og skattefri præmie

Bliver min præmie mindre, hvis jeg har fået et lempeligt fradrag for arbejde?

Nej, din præmie bliver ikke mindre, selvom du har fået lempeligt fradrag for arbejde. Vi medregner alle de timer, du fik løn for – ikke kun de timer, som vi trak fra i din efterløn. Og vi medregner ikke de ekstra udbetalte efterlønstimer, når vi opgør antallet af udbetalte timer med dagpenge/efterløn.

Tæller ferie med løn og feriegodtgørelse med som arbejdstimer?

Ferie med løn tæller med som arbejdstimer. Udbetalt feriegodtgørelse tæller kun med som arbejdstimer, hvis ferien er afholdt. Får du feriepengene udbetalt på én gang uden at holde ferie, tæller timerne ikke med.

Tæller selvstændig virksomhed med?

Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du medregne overskuddet fra din virksomhed til den skattefri præmie. Der gælder dog andre regler for dig, der har fået tilladelse til at drive selvstændige virksomhed i efterlønsperioden - se afsnittet 'Selvstændige virksomhed i efterlønsperioden' nedenfor.

Når vi skal beregne hvor mange timer, overskuddet svarer til, lægger vi oplysningerne fra din årsopgørelse om virksomhedens overskud til grund. Overskuddet fra virksomheden omregnes til timer ved at dividere overskuddet med en fastsat omregningssats. Vi skal benytte den omregningssats, som var gældende i det år, som årsregnskabet dækker. Omregningssatsen reguleres den 1. januar hvert år. I 2020 udgør omregningssatsen 123,96.

Eksempel
Ifølge din årsopgørelser for 2019 har du haft et overskud på 100.000 kr. fra din selvstændige virksomhed. Omregningssatsen for 2019 udgør 121,29. Overskuddet omregnes til timer ved at dividere overskuddet med omregningssatsen (100.000/121,29). Du har dermed optjent 824,47 timer fra din selvstændige virksomhed.

Der er sat et maks-beløb for, hvor højt et overskud, vi kan omregne til timer. I 2020 må vi højest medregne 238.512 kr. fra et årsregnskab, der dækker 12 måneder. Har du fx haft et overskud fra en selvstændig virksomhed på 500.000 kr. i 2020, må vi højest omregne 238.512 kr. til timer. Du vil dermed kunne medregne 1.924,10 timer til din skattefrie præmie (238.512/123,96).

Du optjener ikke skattefri præmie af din selvstændige virksomhed i de år, hvor virksomheden har givet underskud.

Selvstændig virksomhed i efterlønsperioden
Har du drevet selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, omregner vi ikke overskuddet fra virksomheden til timer. I stedet optjener du skattefri præmie af de timer, du har brugt på virksomheden i efterlønsperioden.

For at du kan optjene skattefri præmie i efterlønsperioden, skal du have udskudt overgangen til efterløn længe nok.

Læs mere: Hvilke krav skal jeg opfylde for at få den skattefri præmie?


Hvilke faldgruber skal jeg være opmærksom på?

Reglerne om skattefri præmie er desværre lavet, så man uforvarende kan miste en præmieportion. Læs her om faldgruberne, så du kan undgå dem.

 • Feriegodtgørelse, som udbetales som engangsbeløb uden ferieafholdelse, tæller ikke med. 
 • Arbejde tæller ikke med, hvis det ikke er på normale løn- og ansættelsesvilkår.
  Læs mere i denne 'Spørgsmål og svar': Hvilket lønarbejde tælles med?
 • Du kan højst medregne 5.772 timer til skattefri præmie. Hvis du har fået udbetalt dagpenge eller efterløn i den periode, hvor du optjener skattefri præmie, må det samlede antal timer fra præmie og dagpenge/efterløn ikke overstige 5.772 timer. Har du f.eks. fået udbetalt efterløn for 772 timer, kan du højst medregne 5.000 timer til skattefri præmie. 
 • Måden vi skal beregne timerne på, kan i værste fald betyde, at du mister en præmie, som du troede, du kunne få.
  Læs mere under spørgsmålet 'Hvordan skal mine timer beregnes?' nederst på siden.

Hvordan påvirker det den skattefri præmie, hvis jeg er tilmeldt fortrydelsesordningen?

Hvis du har ret til efterløn efter fortrydelsesordningen, nedsættes præmien med 4 procent for hvert hele års manglende bidragsbetaling.

Hvordan skal mine timer beregnes?

Der kan medregnes timer til præmie fra og med dagen efter, du opfylder betingelserne for at optjene præmie til og med dagen før, du når folkepensionsalderen.

Vi skal lave en forholdsmæssig beregning for ”skæve” måneder. Det vil sige, de måneder i præmieoptjeningsperioden, som ikke er hele. Beregningen laves ud fra det antal kalenderdage i måneden, som du har været ansat i og som er med i optjeningsperioden.

Eksempel
Du er ansat til 37 timer om ugen, det vil sige 160,33 timer om måneden. Den 11. maj opfylder du betingelserne for at begynde at optjene timer til den skattefrie præmie. Du er ansat i hele maj måned, hvor der er 31 dage. For maj kan vi derfor medregne 31 dage minus 11 dage, dvs. 20 dage.

Regnestykket ser sådan ud:
160,33 timer: 31 dage i maj x 20 dage i optjeningsperioden = 103,44 timer, der kan medregnes til præmien. Vi skal lave en forholdsmæssig beregning, uanset hvordan du arbejder.

Eksempel
Du opfylder betingelserne for at begynde at optjene timer til den skattefrie præmie den 11. maj. Din arbejdsgiver har indberettet 60 timer for maj måned. Du er løst ansat og har haft 40 af de 60 timer før 12. maj. De sidste 20 timer lå i resten af maj.

Regnestykket vil se sådan ud:
60 timer: 31 dage i maj x 20 dage i optjeningsperioden = 38,71 timer til præmie.
Vi skal altså bruge et gennemsnit af dine timer i stedet for at se på, hvornår timerne rent faktisk har ligget. Det kan både være en fordel og en ulempe.

Vi skal også lave en forholdsmæssig beregning af den måned, du når folkepensionsalderen, medmindre du ophører i dit job inden eller den dag, du går på folkepension. Denne forholdsmæssige beregning er for nogle en fordel, mens det for andre kan betyde, at de mister en præmie. Det kan man måske sikre sig imod ved at tage ekstra timer i den måned, hvor man når folkepensionsalderen. Få vejledning i din lokale a-kasse.