Positivliste: Den Regionale Kompetencefond

FOAs positivliste over forhåndsgodkendt efter- og videreuddannelse er:

Forberedende voksenundervisning (FVU)
Almen voksenuddannelse (AVU)
Højere forberedelseseksamen (HF)
Erhvervsuddannelse (EUD)
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Videregående voksenuddannelse (VVU/akademiuddannelser) (moduler af eller hel uddannelse)
Diplomuddannelse (eller -moduler)
Masteruddannelse (eller -moduler)
Voksenunderviseruddannelse
Kompetenceudvikling, som udvikles og gennemføres internt i regionerne

Der kan ikke søges til andre uddannelser.

OBS!
Materialer: Fonden dækker ikke elektroniske hjælpemidler, fx tablets og PC'er


Forberedende voksenundervisning (FVU):
Grundskoleniveau. FVU består af 2 fag: læsning (dansk) og matematik. Forberedende voksenundervisning (FVU) henvender sig til alle, der kan få noget ud af undervisningen.

Almen voksenuddannelse (AVU):
Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau. Fagene kan afsluttes med prøver. Prøverne har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver adgang til de samme uddannelser. Der findes kernefag som bl.a. dansk, dansk som andetsprog og matematik samt tilbudsfag som fx billedkunst, psykologi og idræt. 
Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage. Uddannelsen henvender sig til alle over 18 år, der har behov for at opfriske et eller flere fag på grundskoleniveau.

Højere forberedelseseksamen (HF):
Den 2-årige hf er en gymnasial uddannelse, der retter sig mod unge eller voksne, der ikke kommer direkte fra 9. klasse. Obligatoriske og valgfri fag. Efter hf kan du søge optagelse på en videregående uddannelse.

Erhvervsuddannelse (EUD): 
EUD er i forvejen arbejdsgiverbetalt, så egenbetalingen er beskeden.

Du får tilskud/refusion efter gældende befordringsregler i kommuner/regioner.
Når du er på skole, får man kørselsgodtgørelse eller kilometerpenge (hvis samlede skolevej er mere end 20 km pr. dag).
Arbejdsgiveren skal betale kørselsgodtgørelsen, men kan søge refusion ved AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Som FOA-medlem får du 20 % rabat på køb af studiebøger i lokalafdelingen. 
Køb bøger i FOAs Bogshop

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU):
Via AMU får du mulighed for at vedligeholde, udbygge og forbedre dine kompetencer, så behovet for faglig udvikling for både medarbejder og arbejdsplads dækkes. AMU kurserne er typisk af kortere varighed fra få dage til et par uger, men de enkelte AMU-uddannelser kan bygges sammen til længere forløb.  

Videregående voksenuddannelse (VVU/akademiuddannelser) (Moduler af eller hel uddannelse):
Primært til ledere på FOA-overenskomst. Med en fleksibel akademiuddannelse sammensætter du et individuelt uddannelsesforløb med den uddannelsesprofil, du ønsker, ved at tage forskellige fag fra flere uddannelser. Formålet med efteruddannelse på dette niveau er at give et teoretisk og metodisk grundlag for varetagelse af arbejdsopgaver ud fra et mere analytisk niveau eller til udvikling af rollen som mellemleder.

Diplomuddannelse (eller moduler):
Primært til ledere på FOA-overenskomst. Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over 2-3 år. Visse diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år. 
Nogle af uddannelserne har en ret snæver målgruppe, fx pædagoger, sundhedspersonale og lærere, mens andre henvender sig bredt til flere grupper. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Masteruddannelse (eller moduler): 
Primært til ledere. Voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen og har lyst til at læse videre, kan tage en masteruddannelse. 
Masteruddannelser er opbygget som deltidsuddannelser over to år (enkelte over tre år), og de udbydes af universiteter og handelshøjskoler. Der er stor variation i udbuddet af uddannelser, og flere af dem udbydes på engelsk. Emneområder er fx it og teknologi, ledelse og organisation, pædagogik, musik, design, sprog og kommunikation, sundhed og medicin og mange flere.

Voksenunderviseruddannelse:
På uddannelsen får du kompetencer til at tilrettelægge og afvikle undervisning for voksne. Ingen formelle adgangskrav. Denne efteruddannelse foregår typisk på professionshøjskoler.

Kompetenceudvikling, som udvikles og gennemføres internt i regionerne:
Fonden er et supplement til den kompetenceudvikling der ellers måtte være planlagt i regionerne.