Ændring af bekendtgørelse om patientjournaler

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om patientjournaler (journalfø-ring, opbevaring, overdragelse, videregivelse m.v.)

FOA – Fag og Arbejde er positivt stemt overfor udkastet til Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. En tværfaglig patientjournal er absolut et vigtigt arbejdsredskab.