Kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør - høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. (lov 399 af juni 2002)


Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Vi ønsker dog indledningsvis at gøre opmærksom på, at høringssvaret hovedsageligt er i generelle vendinger. Det er det med baggrund i den meget korte svarfrist.

Vi har to hovedområder vi ønsker at give bemærkninger til bekendtgørelsen på:

Personaleforhold
Vi frygter, at medarbejderne på ældreområdet kommer til at leve i konstant usikkerhed omkring ansættelsesvilkår og mulige overdragelser mellem private leverandører og den kommunale leverandør.

Vi mener, at der i bekendtgørelsen i forbindelse med kvalitetsstandarder indføjes krav til leverandørerne om medarbejderforhold, herunder uddannelse.
Vi foreslår, at der skal stilles en række krav til, hvordan overdragelsen af personale skal foregå, og hvilke overordnede personaleforhold der skal gælde for såvel den private, som den offentlige arbejdsgiver.

Vi frygter med den nye lovgivning, at personalet ikke ved hvilke arbejdsforhold de kommer til at arbejde under, hvis kommunalbestyrelsen ikke stiller krav til personaleforhold i kvalitetsstandarden. Personalets usikre arbejdssituation er ikke særlig befordrende i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på området, som i forvejen har svært ved at tiltrække nok arbejdskraft.

Vi mener, at kommunalbestyrelsen skal pålægges at stille krav til de private leverandører med hensyn til personalets uddannelsesmæssige baggrund, arbejdsmiljø, personalepolitik m.v., og at de private leverandører stiller sig til rådiged i forbindelse med uddannelse af elever og bidrager med de fornødne praktikpladser. I dag ser vi ofte, at det er et problem at de private aktører på området ikke opfylder den naturlige forpligtigelse til at oprette praktik-pladser.

Fastsættelse af kvalitetskrav
Det er positivt, at der i bekendtgørelsen er stillet en række krav til leverandørerne om bl.a. beredskab, overholdelse af leveringsaftalen og erstatningshjælp.
Vi mener dog, at det er problematisk, at der ikke er taget bedre hånd om problematikken vedr. fleksibel hjemmehjælp i bekendtgørelsen.

Vi savner bud på, hvordan kommunerne skal håndtere den mulighed modtagerne har for at "bytte" ydelserne ud, når det er private leve-randører, som leverer ydelserne.

Endvidere mener vi at § 11 stk. 3. bør skærpes, således at leverandører skal acceptere alle modtagere, der ønsker at vælge den pågældende leverandør i de distrikter leverandøren er godkendt. Vi ser det som et alvorligt brud på lighedsprincippet, at private leverandører af forskellige årsager kan afvise modtagere af hjælp. Det kan betyde, at den offentlige hjælp fordyres, og kan blive aftager af "problematiske modtagere". Der kan være forskellige grunde til, at de er problematiske f.eks. sjældne behandlingskrævende sygdomme eller at den ældre er umedgørlig af den ene eller anden grund.


Med venlig hilsen

Jens Folkersen
Sektornæstformand