Pædagog støtter ung dreng

Foto: Hans Juhl

Sådan søger du bevilling

Hvis du ønsker at søge penge ved Pædagogisk Udviklings Fond, skal du følge denne ansøgningsvejledning.

Når du har læst fondens fundats og sikret dig at din/jeres projektidé lever op til de forventninger og krav vi stiller til projekter, der kan støttes af PUF, beder vi dig forholde dig til følgende vejledning til at søge fonden. På den måde sikrer vi, at PUFs bestyrelse får det bedste mulige grundlag til at vurdere jeres projekt. 

Ansøgningen må max fylde 5 A4 sider, og derudover kan vedlægges max 2 bilag. Ansøgningen skal kunne stå alene, uden bilag.

Din ansøgning skal forholde sig til følgende:

1.  Projektets titel og indhold

Projektets titel og formål beskrives kort, klart og præcist. Indhold og arbejdsmetoder - og sammenhængen mellem disse - skal også beskrives. Projektet kan både være konkrete aktiviteter, et udviklingsarbejde eller et videnskabeligt arbejde.

Følg disse spørgsmål:
Hvad er projektet?
Hvorfor er det interessant?
Hvad vil I gøre?

  • Redegør for projektets emne eller tematik. Hvad er ideen, antagelserne og indholdet? Nævn gerne referencer og den sammenhæng projektet er i - eller er tænkt ind i.
  • Beskriv hvorfor projektet er interessant og relevant for jer, for FOAs medlemmer og for evt. andre målgrupper– og redegør for eksisterende erfaringer og viden på området. Hvordan er jeres projekt interessant, nyt og anderledes i forhold hertil?
  • Beskriv hvad I har tænkt at gøre: metoder, konkrete tiltag, aktiviteter, inddragelse af andre, med henblik på at nå frem til målet for projektet. 
  • Projektets mål/formål beskrives kort og klart.

 

2. Evaluering

Lav en kort redegørelse for hvilke metoder, der ønskes anvendt til dokumentation og erfaringsopsamling.

Hvilke metoder, hvilke data, hvordan skal data indsamles og analyseres - og hvorfor?

Evalueringen skal forholde sig til om projektets mål er nået og hvordan projektets resultater hænger sammen med målsætningen.

Vi lægger vægt på en redelig og ærlig refleksion over projektets proces, samt refleksion over hvad der kunne styrke projektet, hvis I eller andre vil arbejde med en lignende problemstilling.

 

3. Formidling

Hvordan skal de indvundne erfaringer og projektets proces og resultater formidles? Hvilke formidlingsformer tænkes i: eksempelvis bog/bøger, artikler, rapporter, e-bog, andre digitale medier? Beskriv samtidigt målgruppen/målgrupperne for formidling.

 

4. Ansøgeres navn, stillingsbetegnelse og ansættelsessted

Hvis der er mere end en ansøger, skal det understreges, hvem der er primær kontaktperson samt vedkommendes tlf. nr. og mail adresse. Endvidere skal det angives, hvem der i øvrigt er involveret i projektet. Husk stillingsbetegnelse og ansættelsessted.

 

5. Hvem ud over ansøgeren deltager i projektet?

Hvis der er tilknyttet personer til et projekt, for eksempel konsulenter, supervisere og sekretærer som ikke indgår direkte, skal de også fremgå af ansøgningen.

 

6. Organisationsplan

En kort beskrivelse af projektets opbygning, ledelse og formalia for beslutningsprocesser.

 

7. Tidsplan

Tidsplanen skal indeholde tidspunkt for planlagt igangsættelse og afslutning. Herudover en plan for projektets delelementer og aktiviteter, amt evt. milepæle. Tidsplanen skal også inkludere evaluering og formidlingsprocessen.

 

8. Hvem skal administrere et evt. tilskud

Såfremt der bevilges støtte fra PUF til et projekt vil pengene stå på en konto hos FOA. Pengene udløses gennem indsendelse af attesterede bilag.

Det er vigtigt for fonden, at denne attestation og administrationen af det bevilgede beløb, foretages af en enkelt person. Det vil være denne person PUF kontakter i forbindelse med alle økonomiske spørgsmål. Ansøgeren er herudover stadig den der er ansvarlig for projektet.

 

9. Budget

Alle udgifter skal udspecificeres så nøjagtigt som muligt.

Søges der f.eks. om vikarudgifter og/eller konsulentbistand mv. er det ikke tilstrækkeligt at angive den samlede anslåede sum.

Timeløn skal opgives inkl. feriepenge. Antallet af timer skal præciseres, og det skal fremgå hvor i projektforløbet, man ønsker at bruge de pågældende personer.

Ved leje af for eksempel teknisk udstyr, video eller lignende, skal der indhentes tilbud og tilbuddene skal vedlægges ansøgningen i kopi.

Husk at priser der opgives skal være inkl. moms og at alle lønudgifter i forbindelse med brugen af det tekniske udstyr skal indregnes i budgettet. Ansøges der om penge til professionel arbejdskraft, er det vigtigt, at udgifter til optagelse, redigering, lyd, materialeforbrug og distribution er undersøgt og fremgår af budgettet.

 

10. Tilskud til projektet fra anden side

Projekter, der får eller søger om tilskud fra andre fonde, stilles ikke ringere. PUF ønsker, at udviklings- og forskningsprojekter har en bred finansiering bag sig.

Af hensyn til den samlede vurdering af projektets økonomi skal det fremgå om ansøgeren har fået eller søger tilskud fra anden side, og dette beløb skal indgå i budgettet.

Endelig skal det oplyses om ansøgeren tidligere har søgt og eller fået støtte til lignende projekter.

 

11. Diverse

Der skal vedlægges evt. godkendelser af projektet fra kommunale myndigheder, bestyrelser eller lignende.

Underskriveren af ansøgningen skal være den person, der er ansvarlig for projektets gennemførelse. Ansøgningen kan evt. vedlægges bilag som for eksempel tidligere rapporter og en beskrivelse af ansøgerens specielle kvalifikationer, som er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Det er alene PUFs bestyrelse, der kan bevilge tilskud til projekterne. Forhåndsgodkendelser og forhåndstilsagn om tilskud eller delvis tilskud kan ikke gives.

Almindeligvis kan der ikke ydes tilskud til aktiviteter og projekter der har fundet sted, kun til det fremtidige. Ligeledes ydes der ikke tilskud til udgifter der har karakter af etableringsudgifter eller driftstilskud.

Efter en konkret vurdering kan PUF fremsende en kopi af ansøgningen til den lokale afdeling af FOA til orientering.

 

12. Send ansøgningen til Pædagogisk udviklingsfond

Du kan sende din ansøgning pr. mail til fagarb@foa.dk

 Har du ikke mulighed for at sende din ansøgning pr. mail, kan du sende den med posten til:
FOAs Pædagogiske Udviklingsfond
Att.: Marina Hansen
Staunings Plads 1-3
1790 København V

Husk altid at tage kontakt til fondens sekretær Maia Lindstrøm, før du sender din ansøgning. Hun træffes på telefon 22323501 og mail mlind@foa.dk.  

Når du har sendt din ansøgning, vil den blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde i fonden (4 årlige møder).

Bestyrelsen tager stilling til alle indkomne ansøgninger, der lever op til de opstillede ansøgningskrav. Ansøgerne får direkte besked fra FOA, når ansøgningen er behandlet. Hvis du bevilges midler fra fonden skal du indgå en aftale med FOA om udbetaling af midlerne og krav til leverancer og formidling af det bevilligede projekt.

 

Læs mere om de krav, som fonden stiller til projekter