Medlemsundersøgelser i 2007

Det siger FOAs medlemmer om:


December 2007

Det siger FOAs medlemmer om julegaver

27 procent af medlemmerne i undersøgelsen siger, at de plejer at få en julegave af deres arbejdsgiver - 69 procent svarer, at de ikke plejer at få en julegave af arbejdsgiveren. 9 ud af 10 FOA-medlemmer, der modtager julegaver fra deres arbejdsgiver anslår værdien af denne til at være under 300 kr.   

Det siger FOAs medlemmer om julegaverDecember 2007 Sygefraværsundersøgelse blandt FOAs medlemmer

FOAs medlemsgrupper har et højere sygefravær end andre personalegrupper i den offentlige sektor. I 2006 havde FOAs medlemmer i snit 18 sygedage. Det er en stigning i sygefraværet på 20% - eller 3 dage - siden 2003.

Problemer med bevægeapparatet er den hyppigste årsag til langtidssygdom blandt FOAs medlemmer. Hver 4. langtidssyge var i 2006 fraværende pga. smerter i bevægeapparatet.

Medlemmerne peger på, at en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø vil kunne begrænse sygefraværet. 7 ud af 10 mener også, at en gradvis tilbagevenden til arbejdet ville kunne afkorte deres sygeperiode.

» Sygefraværsundersøgelse blandt FOAs medlemmer9. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om personalemangel

Mere end halvdelen (54%) af FOAs medlemmer oplever, at der er ubesatte stillinger på deres arbejdsplads. Det gælder især dem, der arbejder i ældreplejen, her er det to ud af tre, som siger, at de har ubesatte stillinger. Personalemanglen er blevet større de sidste to år. Det betyder, at der i høj grad er opgaver, som ikke bliver udført. Der er mange eksempler herpå i papiret. 40% af FOA-medlemmerne i undersøgelsen oplever, at deres arbejdsplads bruger flere private vikarer i dag, end for to år siden.

Det siger FOAs medlemmer om personalemangel


8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Mere end fire ud af fem af FOAs medlemmer arbejder i det fag, de helst vil. En god løn er topscoreren blandt forhold, der er vigtigst for, at de vil blive i faget. Samtidig er løn det forhold, som de er mindst tilfredse med på deres arbejdsplads. 40% har inden for de seneste to år oplevet, at en eller flere af deres kolleger har sagt deres stilling op pga. lønnen. Næsten tre ud af fire har inden for de seneste to år oplevet, at en eller flere af deres kolleger har sagt op pga. arbejdsforholdene.

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn


5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Seks ud af ti medlemmer oplever, at de i løbet af de seneste to år har fået mindre tid til hver borger/barn/patient eller hver arbejdsopgave. Lidt over halvdelen af medlemmerne (51%) mener, at der i ringe grad eller slet ikke er afsat tid nok til at løse hver enkelt arbejdsopgave ordentligt. I ældreplejen gælder dette for næsten 6 ud af 10, mens det ifølge en medlemsundersøgelse fra 2005 kun gjaldt for 3 ud af 10 medlemmer i ældreplejen. Færre af medlemmerne i ældreplejen har tid til en snak med borgerne: 68% havde tid i 2005, 49% har tid i dag. 7 ud af 10 medlemmer i hjemmeplejen mener ikke, at der er afsat tid nok til de enkelte besøg hos de ældre, og ligeså mange mener heller ikke, at der er afsat tid nok til transporten mellem de enkelte besøg.

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver


18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

3 ud af 4 medlemmer har ret til betalt frokost. Det er kun 5%, der aldrig bliver forstyrret i deres arbejdspause. Halvdelen af de medlemmer, der arbejder steder, hvor man bruger private vikarbureauer mener, at det forringer kvaliteten for borgerne og/eller betyder ekstra arbejde for dem og deres kolleger. Næsten 4 uf af 5 FOA-medlemmer i undersøgelsen har en faglig relevant uddannelse. To tredjedele af dem, som i dag ikke har en relevant faglig uddannelse, siger ja eller måske til, at de vil benytte trepartsaftalens mulighed for at tage en uddannelse. Det er især en PGU (pædagogisk grunduddannelse), som er relevant for de adspurgte. Hver fjerde FOA-medlem, der er 55 år eller derover, har snakket med ledelsen om trepartsaftalens muligheder for at oprette særlige stillinger til seniorer.

Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger


11. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Lidt over halvdelen af FOAs medlemmer (54%) er ansat til at arbejde på deltid. Tre ud af fire i ældreplejen er ansat på deltid. Cirka halvdelen af de deltidsansatte FOA-medlemmer har jævnligt merarbejde. Samlet set har cirka hvert syvende FOA-medlem et bijob (14%). Hver femte deltidsansat FOA-medlem (19%) vil benytte sig af muligheden for at gå op i tid.

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden


2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

Knap halvdelen (45%) af FOAs medlemmer har overvejet at skifte til et helt andet jobområde. Andelen af ansatte i ældreplejen, der har overvejet at skifte til et helt andet jobområde er vokset fra 44% i 2006, til 51% i 2007. De primære årsager til, at medlemmerne har overvejet at skifte til et helt andet jobområde er, at lønnen opleves som for lav (76%), og at der er for få hænder til at udføre arbejdet (46%). Hovedparten af de medlemmer, som har overvejet at skifte til et helt andet jobområde, overvejer at skifte til et arbejde udenfor deres fag i den private sektor.

Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte


Juli 2007 Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

476 FOA-medlemmer, som arbejder i hjemmeplejen, har svaret på en række spørgsmål om dokumentation og tidsregistrering. De fleste bruger mellem 15 og 30 minutter om dagen på at dokumentere og registrere. De bruger mest tid på faglig dokumentation i omsorgsjournalen ol. på borgernes bog og komme- gå tid. Næsten halvdelen er ofte eller meget ofte ude for at skulle registrere det samme flere gange. Ifølge rundspørgen er det mindst nødvendige registrering af komme og gå tid. 43% bruger PDA (håndholdt PC). omtrent halvdelen er tilfredse og den anden halvdel er utilfredse. Mange kan godt se det smarte i PDA'en, men er utilfredse med elektronikken, som ikke altid fungerer.

» Hent undersøgelsen (PDF 66 kB)


Juni 2007

Kvalitetsreformen


FOAs samlede undersøgelser

Stod det til FOAs medlemmer handler forbedringer i den offentlige sektor især om to ting:
 • Flere hænder om at løse de samme opgaver
 • Lønnen skal være højere.

Det er nogle af hovedkonklusionerne af de seks medlemsundersøgelse, som FOA har foretaget i forbindelse med diskussionerne om kvalitetsreformen.

» FOAs samlede undersøgelser om kvalitetsreformen
Juni 2007

SeniorstillingerNedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Langt størstedelen af de FOA-medlemmer, som er fyldt 50 år, forventer at gå på efterløn. Undersøgelsen viser, at der kan hentes meget ved at tilbyde de offentligt ansatte på 60 år og derover en dags mindre arbejde om ugen med fuld lønkompensation og fuld pensionsindbetaling.

Af dem, som ellers ville være gået af tidligere, svarer 45 procent, at det vil kunne få dem til at blive længere.

Samlet set siger tre fjerdedele enten "ja" eller "måske" til at blive længere på arbejdsmarkedet med en seniorordning. I gennemsnit vil det kunne få dem til at blive cirka 2 år længere på arbejdsmarkedet.

» Nedsat tid med lønkompensation får FOA-medlemmer til at blive længere
Maj 2007

Familie- og arbejdslivUndersøgelsen blandt FOAs medlemmer viser bl.a. at:
 • Næsten 2 ud af 3 medlemmer mener, at deres arbejdsliv er stressende i høj eller nogen grad.
 • 1 ud af 4 mener det samme om deres familieliv.
 • Medlemmer af FOA, der har børn i alderen 0-10 år, er mindre tilfredse med den samlede balance mellem deres familie- og arbejdsliv end andre forældre i Danmark.
 • 4 ud af 10 medlemmer vil gerne have mulighed for at arbejde henholdsvis mere og mindre i perioder.
 • 2 ud 3 medlemmer med små børn vil gerne have mere frihed ved børns sygdom.  

» Familie- og arbejdsliv blandt medlemmerne af FOA

 April 2007

Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation


Undersøgelsen er foretaget forud for det femte temamøde om kvalitetsreformen "Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation". Undersøgelsen viser bl.a. at:
 • 85 % af FOAs medlemmer mener at "højere løn" kan fastholde folk på arbejdspladsen.
 • Mindre arbejdspres, efteruddannelse/kompetenceudvikling og mere tid til borgerne er også væsentlige faktorer, som ville kunne fastholde folk.
 • Et flertal af FOAs medlemmer vil have resultatløn som en kollektiv bonus, og et flertal er imod resultatløn som en individuel belønning.
» FOAs medlemmer om ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

 Marts 2007 Lederundersøgelsen blandt samtlige ledere

30% af FOAs ledere er ledere for 20 personer eller mere. Ca. halvdelen af lederne har været ledere i under 10 år. 78,5% føler sig meget godt eller godt rustet til deres lederarbejde, og 84% af lederne føler sig i høj grad eller nogen grad rustet til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

64% af lederne angiver balancen mellem krav og ressourcer hos den enkelte medarbejder som det sværeste at håndtere som leder.

49% læser Lederbrevet fra FOA hver gang det kommer.

» Lederundersøgelsen blandt samtlige ledere


Marts 2007

Mere tid til borgerneUndersøgelsen er foretaget forud for det fjerde temamøde om kvalitetsreformen " Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene". Hvis man skal have mere tid til borgerne i hverdagen peger FOAs medlemmer først og fremmest på, at man i stedet bør bruge mindre tid på måling og dokumentation samt organisere arbejdet på en bedre måde. FOAs medlemmer taler mere med sine kolleger om, hvad man kan lære af sine fejl og succeser end med sin leder.

» FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

 Marts 2007 Medlemmernes oplevelse af kommunalreformen

3 ud af 4 havde i marts 2007 ikke oplevet ændringer i deres ansættelsesforhold. Knapt 1 ud af 10 vidste endnu ikke, om deres ansættelsesforhold ville blive ændret. Af dem, der havde fået ændret deres ansættelsesforhold, var det kun 6 ud af 10, der havde modtaget et nyt ansættelsesbrev i marts 2007.
Hvert 4 medlem følte sig mere stresset end før reformen.

Medlemmernes oplevelse af kommunalreformen


Februar 2007

Klare mål og ansvar for resultaterUndersøgelsen er foretaget forud for det tredje temamøde om kvalitetsreformen "Klare mål og ansvar for resultater". Undersøgelsen dokumenterer bl.a., at halvdelen af FOAs medlemmer synes, at man bør dokumentere og måle mindre på deres arbejdsområde. Kun hver tiende ønsker mere måling. Ønsket om mindre måling og dokumentation er især udtalt indenfor hjemmeplejen, hvor mange arbejder under tidsregistrering.


» FOAs medlemmer om klare mål og ansvar for resultater

 Januar 2007

Ny organisering giver bedre service for borgerneUndersøgelsen er foretaget op til regeringens andet temamøde om kvalitetsreformen "Sammenhængende service - med respekt for borgerne".
7 ud af 10 FOA medlemmer mener, at man kan opnå en større sammenhæng i servicen, hvis arbejdet bliver organiseret anderledes end i dag. Medarbejderne oplever, at der er brug for flere hænder for at sikre en god og sammenhængende service med respekt for borgerne. Medlemmerne peger bl.a. på:

 • Omorganisering, så man arbejder i faste teams (45 % peger på dette)
 • Bedre kommunikation (51 % peger på dette)
 • Øget fleksibilitet og selv tilrettelæggelse af arbejdet (39 % peger på dette)
 • Opkvalificering, så hver enkelt medarbejder kan udføre flere opgaver (39 % peger herpå)
» FOA medlemmer: Ny organisering giver bedre service for borgerne

 Januar 2007

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource


Undersøgelsen viser bl.a., at social- og sundhedsassistenterne på landets sygehuse både kan og vil påtage sig nye arbejdsopgaver for at øge kvaliteten i det danske sundhedsvæsen. Langt størstedelen af de ansatte social- og sundhedsassistenter på sygehusene er så glade for deres job, at de agter at fortsætte i sygehusvæsenet mindst fem år til. Samtidig er mange social- og sundhedsassistenter indstillet på kompetenceudvikling og efteruddannelse med henblik på opgavedeling.

» Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource