Lov om børnemiljø i dagtilbud

FOA har 22. februar 2006 sendt høringssvar vedrørende "Lovforslaget vedrørende børnemiljø i dagtilbud" til Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender.

I bemærkningerne til lovforslaget er "Vejledning om hygiejne i daginstitutioner, om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø" nævnt. FOA vil gerne gøre opmærksom på, at selv om dele af pjecen kan anvendes i dagplejen, så savnes en tilsvarende publikation for dagplejen.

FOA har derudover følgende kommentarer (her forkortet):
  • Det understreges i bemærkningerne, at børnemiljøvurderingen ikke er et håndhævelsesinstrument, men udelukkende et redskab for parterne i dagtilbuddet. FOA håber naturligvis, at lovgivningen på sigt vil blive udbygget, så også håndhævelsesinstrumentet indgår.  
  • Kommunerne vil modtage 14,9 mill. kr. gennem bloktilskuddet i 2006 og 29,8 mill. kr. årligt i årene fremover som kompensation for dagtilbudets merarbejde i forbindelse med udarbejdelse af børnemiljøvurderingen. FOA foreslår derfor med henblik på en kvalificering af dette merarbejde, at der til lovforslaget tilføjes bestemmelser, der sikrer, at børnemiljøvurderingen behandles i sikkerhedsorganisationen/MED- udvalget, med henblik på børnemiljøvurderingens mulige konsekvenser eller afledte foranstaltninger for arbejdet med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (jf. arbejdsmiljøloven).
  • I bemærkningerne til lovforslaget peges på, at der i virksomhedsplaner for virksomheden i dagtilbud, nogle gange indgår overvejelser over det fysiske og psykiske børnemiljø, samt hvorledes det understøtter det pædagogiske arbejde. Da der ikke er formkrav til virksomhedsplanernes udarbejdelse, foreslår FOA, at der i lovforslaget indsættes en bestemmelse om, at børnemiljøvurderingen skal indgå i virksomhedsplanen, idet denne skal fremsendes til den tilsynsførende myndighed, som samtidig er ansvarlig for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne.  
     

Læs mere:

» Lovforslaget (PDF: 87 kB)
»FOAs høringssvar (Word 88 kB)



Redigeret af: Johs Gøtsche