Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser - høringssvar

Hørringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (frit valg af dagtilbud over kommunegrænser)

Til Socialministeriet

Overordnet ser Forbundet af Offentligt Ansatte meget positivt på lovændringer, der kan øge børnefamiliernes valgmuligheder, således at de bedre kan få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. At det ved lovens tiltrædelse bliver nemmere at søge om optagelse i nærheden af boligen eller arbejdsplads, finder vi derfor umiddelbart positivt. Især i forbindelse med en families flytning til en nabokommune finder vi det fordelagtigt for barnet, at det kan fortsætte i dets hidtidige dagtilbud. Vores eneste bekymring er, at nogle forældre måske vil skele til om dagtilbud er billigere på tværs af kommunegrænsen, og at barnets tarv ikke nødvendigvis er pasning i det billigere tilbud. En eventuel besparelse ved at have sit barn i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen bør alene tilfalde opholdskommunen, for at imødekomme denne situation.

I Forbundet af Offentligt Ansatte ser vi positivt på, at forældrene ved lovændringen kan få mulighed for at søge derhen, hvor der er ledig kapacitet. Dog må muligheden for at få reduceret ventelister og skrinlægge nye anlægsinvesteringer ikke betyde, at kommunerne tvinger forældre til søge om optagelse i dagtilbud i en nabokommune med ledig kapacitet, uden hensyn til øget transport o.a.

Endeligt ønsker Forbundet af Offentligt Ansatte en præcisering af forældrenes stilling i forbindelse med ansøgning af ekstra støtte (støttepædagog, tolkebistand, talepædagog, sprogstimulering m.v.).

Med venlig hilsen

Ruth Nielsen
Sektorformand

Birgit Stechmann
Sektorkonsulent