Opsigelse og afskedigelse

Få overblik over de mest almindelige regler i forbindelse med opsigelse og afskedigelse.

En opsigelse er en tilkendegivelse af, at du eller din arbejdsgiver efter et vist varsel ønsker at afslutte ansættelsesforholdet. Uanset om opsigelsen kommer fra dig eller din arbejdsgiver, skal den meddeles skriftligt.

I perioden fra opsigelsen er givet, til den træder i kraft, skal du fortsat udføre dit arbejde.

Vær opmærksom på, at visse (især) kommunale arbejdsgivere praktiserer at ansætte medarbejdere som såkaldte ”tilkaldevikarer” på timelønsvilkår. Hvis du reelt arbejder kontinuerligt men er ansat som ”tilkaldevikar” bør du søge hjælp hos din afdeling til at få korrigeret dit ansættelsesbrev, da bl.a. opsigelsesreglerne for timelønnede er anderledes end det her beskrevne.

Ønsker du at opsige din stilling

Den almindelige regel er, at du kan opsige dit job til ophør ved næste måneds udgang. Dette betyder, at du skal arbejde i resten af den måned, opsigelsen bliver afleveret, plus måneden efter. Er du stadig i prøvetid, kan du sige op med dags varsel. Der kan også (usædvanligt) være aftalt længere varsel, det kan du se i din ansættelsesaftale.

Du behøver ikke angive en begrundelse for opsigelsen, men det er heller ikke forbudt.

Er du blevet afskediget

Reglerne og procedurerne for afskedigelse er fastsat i overenskomsten, i funktionærloven og i forvaltningsloven. Sidstnævnte gælder dog kun for offentligt ansatte og ansatte i selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med det offentlige.

Partshøring

Som offentligt ansat har du krav på at blive hørt, før afskedigelse finder sted. Det betyder, at arbejdsgiveren skal fortælle, at de har i sinde at afskedige dig og hvorfor. På dette grundlag har du ret til at komme med en udtalelse, før endelig afskedigelse sker. Det ses indimellem, at arbejdsgiveren ændrer opfattelse efter at have læst høringssvaret.

Opsigelsesvarsler

De mest almindeligt gældende opsigelsesvarsler er fastsat i funktionærloven, som der er henvist til i alle FOAs offentlige overenskomster og langt de fleste private.

Arbejdsgiveren skal give følgende varsler:

  • I prøvetiden: 14 dages varsel
  • Herefter og indtil seks måneders ansættelse: en måneds varsel
  • Udover seks måneders ansættelse og indtil tre års ansættelse: tre måneders varsel.
  • Efter tre års ansættelse forhøjes varslet med en måned for hver tre års yderligere ansættelsestid, men det bliver dog aldrig længere end seks måneder, medmindre dette (usædvanligt) er aftalt.
     

Afskedigelse kan kun ske til udgangen af en måned, så den skal være givet senest den sidste dag i måneden før opsigelsesperioden starter.

Opsigelse af elever

Der gælder særlige regler for elever, alt efter hvilke regler (erhvervsuddannelsesloven og overenskomster) eleven er omfattet af. Den almindelige regel er, at en elev i de tre første måneder kan opsiges uden varsel og endda uden begrundelse. Efter udløbet af prøvetiden kan en elev i almindelighed ikke opsiges, men kun bortvises (smides ud), hvis hun/han skaber sig alt for tosset.

Fritstilling

Som udgangspunkt skal du i opsigelsesperioden fortsætte dit arbejde som normalt. Men arbejdsgiveren kan vælge at fritstille dig eller fritage dig for tjeneste. Sker det, skal du ikke møde på arbejde, men får stadig løn som aftalt.

Er du fritstillet, kan du påtage dig andet lønnet arbejde. Du skal dog være opmærksom på at der så gælder særlige regler om arbejdsgivers adgang til at reducere lønnen i fritstillingsperioden, hvis du får andet arbejde.

Er du ”kun” fritaget for tjeneste, kan du også påtage dig arbejde andetsteds, men så skal du være klar til at forlade din nye arbejdsplads og vende tilbage til det arbejde, du stadig får løn for, hvis du bliver bedt om det.

Krav på godtgørelse

Medarbejdere, der afskediges efter at have været ansat i 12 eller 17 år hos samme arbejdsgiver, har krav på en fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til 1, resp. 3 måneders løn.

Medarbejdere, som ikke er ansat efter reglerne i funktionærloven, har ikke denne ret.

Urimelig afskedigelse

En afskedigelse skal være rimeligt begrundet i arbejdspladsens eller den ansattes forhold. Er den ikke det, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.

Opsigelse på grund af graviditet eller barsel

En medarbejder må ikke afskediges på grund af graviditet eller barsel (eller adoption). Ved afskedigelse i strid med disse regler tilkendes sædvanligvis en betydelig godtgørelse. Beskyttelsen mod opsigelse under graviditet eller orlov findes i lovgivningen og gælder derfor alle, også vikarer og ansatte i tidsbegrænsede stillinger.

Forskelsbehandling

Lovgivningen forbyder også forskelsbehandling, f.eks. afskedigelse, på grund af køn, alder, race, etnisk oprindelse, seksuel orientering, handicap og en række andre forhold. Opstår mistanke om, at afskedigelse er sket på grund af et af disse forhold, bør sag herom rejses. Også i sådanne tilfælde tilkendes betydelig godtgørelse.

Få hjælp af FOA 

Som FOA-medlem kan du finde mere om de regler, der gælder for dig, på Overenskomst Tjek.

Du bør også søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling.

Find din afdeling

Læs også:


Arbejdsløs

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp