Kvinde fra USA interviewes om den 6. ferieuge og ferie med løn
Klik på billedet og se videoen om hvad amerikanerne synes om 6 ugers ferie med løn.

Ferie efter ferieaftalen og ferieloven

Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie.

Ansatte i regionerne og kommunerne er omfattet af ferieaftalen, mens privatansatte er omfattet af ferieloven.

For elever med praktikplads er der særlige vilkår, når det handler om retten til ferie med løn. Derudover er elever dækket af de ferieregler, der gælder på deres praktiksted - dvs. på kommunale og regionale arbejdssteder (ferieaftalen).

Ansat i region/kommune (ferieaftalen)

6 ugers ferie til alle

Ferieaftalen giver lønmodtagere ret til at holde 6 ugers ferie i ferieåret (fra 1. maj til 30. april), hvis du er ansat i en kommune eller region. Det gælder også, selv om du ikke har optjent feriepenge til at holde 6 ugers ferie med løn.

Fra 1. maj til 30. september har du ret til 3 ugers sammenhængende ferie, medmindre andet aftales – det som kaldes hovedferien.

Øvrig ferie udgør 2 uger og afholdes normalt fra 1. oktober til 30. april. Den sidste uge (den 6. ferieuge) kan du som udgangspunkt lægge, når du har lyst.

OBS: Ny ferielov træder i kraft den 1. september 2020. En overgangsordning starter 1. september 2019 

 Læs mere om ny ferielov

Hvornår kan du holde ferie?

Ifølge ferieaftalen skal din arbejdsgiver så vidt muligt tage hensyn til dine ferieønsker. Samtidig skal arbejdsgiveren sikre, at arbejdet kan blive udført og har derfor det sidste ord at skulle have sagt.

Normal praksis de fleste steder er, at du i samarbejde med dine nærmeste kolleger laver en plan for fordelingen af ferie, som efterfølgende skal godkendes af arbejdsgiveren. Det gælder både hovedferien og øvrig ferie.

Varsling af ferie

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om, hvornår du skal afholde ferie, kan din arbejdsgiver med visse varsler bestemme, hvornår du skal holde ferie.

Der gælder et varsel på 3 måneder for hovedferien og 1 måned for øvrig ferie.

Arbejdsgiver kan ikke varsle den 6. ferieuge til afholdelse.

Hvis du bliver syg

Bliver du syg, inden din ferie starter, kan du vælge enten at udskyde ferien eller at holde den som aftalt. Hvis du vil udskyde ferien, skal du sygemelde dig senest ved arbejdstids begyndelse på den første feriedag.

Bliver du syg under din ferie skal du straks sygemelde dig til din arbejdsgiver, hvis du er ude af stand til at holde ferie.

Du kan have ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under din ferie. Følgende betingelser skal være opfyldt for at få ret til erstatningsferie:

 • Hvis du bliver syg under din ferie har du mulighed for at få erstatningsferie efter 5 sygedage under din ferie i ferieåret.
 • For at få erstatningsferie kræver det, at du har sygemeldt dig til din arbejdsgiver på den første sygedag under ferien og du skal som udgangspunkt kunne dokumentere sygdommen ved hjælp af en lægeerklæring.
 • Din arbejdsgiver har altid mulighed for at stille dig bedre end loven foreskriver. Det er derfor op til arbejdsgiveren at vurdere om en lægeerklæring er nødvendig.
 • Du skal selv betale lægeerklæringen.
 • Du skal også være i stand til at dokumentere, at du har været syg i de første 5 dage under ferien, som du ikke får erstatningsferie for.
 • Hvis du bliver syg, mens du er på ferie i udlandet skal du opsøge en læge og få en lægeerklæring.
 • Du kan vælge at holde resten af din planlagte ferie i forlængelse af din raskmelding efter de samme principper som for ferie opstået før ferien
 • Erstatningsferien skal du som udgangspunkt holde senere i samme ferieår, det vil sige inden 1. maj. Hvis det på grund af sygdom ikke kan lade sig gøre, kan erstatningsferien holdes i næste ferieår.

Løn under ferie

Såfremt du er fast månedslønnet, har du ifølge ferieaftalen ret til din sædvanlige løn, når du holder ferie. Det vil sige løn efter din faste arbejdstid på ferietidspunktet inklusiv alle fast påregnelige tillæg jævnfør din arbejdsplan for perioden. Det er altså ikke lønnen i optjeningsåret, der skal lægges til grund.

Hvis du er timelønnet eller praktikant, består dine feriepenge af en feriegodtgørelse på 12,95 procent og en kontant godtgørelse på 2,5 procent. Disse beløb beregnes af den løn, som du har i optjeningsåret.

Hvis du har skiftet arbejdsgiver i løbet af året, skal du bruge dit feriekort, når du holder ferie og selv underskrive det.

Du kan få ferie overført

Som månedslønnet har du mulighed for – efter aftale med arbejdsgiveren – at overføre den 5. og 6. ferieuge.

Du kan enten overføre til det efterfølgende ferieår, eller du kan overføre til flere på hinanden følgende ferieår. Overførsel af ferie kræver, at du og din arbejdsgiver laver en skriftlig aftale inden 30. september efter ferieårets udløb.

Du kan få ferie udbetalt

Du kan aftale med arbejdsgiveren, at du vil have den 5. og 6. ferieuge udbetalt som feriepenge.

Hvis du har aftalt, at du vil have den 6. ferieuge udbetalt, bliver den som hovedregel udbetalt automatisk med lønnen for maj måned. I nogle kommuner skal man give besked inden 1. oktober i ferieåret eller på et senere tidspunkt, som kommunen fastlægger, hvis man vil have 6. ferieuge udbetalt.

Du kan også efter anmodning få 5. ferieuge udbetalt, hvis du ikke har afholdt den, og arbejdsgiveren ikke har varslet, at du skal holde den inden 30. april. Udbetalingen er betinget af, at du skriftligt erklærer, at beløbet vedrører den 5. ferieuge, og at denne uge ikke er aftalt overført til næste ferieår.

Privatansat (ferieloven)

5 ugers ferie til alle

Som lønmodtager har du ifølge ferieloven altid ret til at holde 5 ugers ferie i ferieåret fra 1. maj – 30. april. Retten gælder således uanset om der er optjent feriepenge eller ej. Feriepengene optjenes derimod i perioden fra 1. januar – 31. december og afvikles i det kommende ferieår. 

Man har altid ret til 3 ugers sammenhængende ferie – hovedferien - i perioden fra 1. maj til 30. september.

De øvrige to uger – restferien - afholdes normalt i perioden fra 1. oktober til 30. april, men kan som udgangspunkt planlægges hele året både som hele uger og hele dage. 

OBS: Ny ferielov træder i kraft den 1. september 2020. En overgangsordning starter 1. september 2019 

 Læs mere om ny ferielov

Hvornår kan du holde ferie?

Ifølge ferieloven skal din arbejdsgiver som udgangspunkt tage hensyn til dine ferieønsker og især forældre der har skolebørn. Samtidig skal arbejdsgiver sikre, at arbejdet kan blive udført, hvorfor denne i sidste ende skal godkende ferieønskerne. 

Man har krav på senest 3 måneder før sin hovedferie og senest 1 måned før sin restferie, at få besked fra arbejdsgiver om ferien kan godkendes eller ej.

Varsling af ferie

Såfremt du og din arbejdsgiver ikke kan opnå enighed omkring tidspunktet for ferieafholdelse, har din arbejdsgiver ifølge ferieloven mulighed for at varsle din ferie til afholdelse. 

Arbejdsgiver skal i en sådan situation varsle hovedferien til afholdelse med 3 måneders frist, og restferien med 1 måneds frist.

Hvis du bliver syg

Bliver du syg, inden din ferie starter, kan du vælge enten at udskyde ferien eller at holde den som aftalt. Hvis du vil udskyde ferien, skal du sygemelde dig senest ved arbejdstids begyndelse på den første feriedag.

Bliver du syg under din ferie skal du straks sygemelde dig til din arbejdsgiver, hvis du er ude af stand til at holde ferie. En EU-dom har fastlagt, at man i denne situation som lønmodtager, altid har ret til erstatningsferie for 4 ferieuger.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at få ret til erstatningsferie:

 • Hvis du bliver syg under din ferie har du mulighed for at få erstatningsferie efter 5 sygedage under din ferie i ferieåret.
 • For at få erstatningsferie kræver det, at du har sygemeldt dig til din arbejdsgiver på den første sygedag under ferien og du skal som udgangspunkt kunne dokumentere sygdommen ved hjælp af en lægeerklæring.
 • Din arbejdsgiver har altid mulighed for at stille dig bedre end loven foreskriver. Det er derfor op til arbejdsgiveren at vurdere om en lægeerklæring er nødvendig.
 • Du skal selv betale lægeerklæringen.
 • Du skal også være i stand til at dokumentere, at du har været syg i de første 5 dage under ferien, som du ikke får erstatningsferie for.
 • Hvis du bliver syg, mens du er på ferie i udlandet skal du opsøge en læge og få en lægeerklæring.
 • Du kan vælge at holde resten af din planlagte ferie i forlængelse af din raskmelding efter de samme principper som for ferie opstået før ferien
 • Erstatningsferien skal du som udgangspunkt holde senere i samme ferieår, det vil sige inden 1. maj. Hvis det på grund af sygdom ikke kan lade sig gøre, kan erstatningsferien holdes i næste ferieår, eller du kan kræve feriepengene udbetalt.

Løn eller feriepenge

Såfremt du er fast månedslønnet har du ifølge ferieloven ret til din sædvanlige løn under ferie, herunder også fast påregnelige tillæg for tidspunktet for ferieafholdelsen. Det er altså ikke den løn, der har været i optjeningsåret, men den fast påregnelige løn på tidspunktet for ferieafholdelsen. 

Der er kun en undtagelse til dette udgangspunkt. Hvis din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på tidspunktet for ferieafholdelsen afviger med mere end 20 % i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid, reguleres lønnen under ferien forholdsmæssigt.

Hvis du er timelønnet består dine feriepenge af en feriegodtgørelse på 12,50 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret.

Hvis du har skiftet arbejdsgiver i løbet af året, skal du bruge dit feriekort ved den nye arbejdsgiver, indtil du har været ansat der et helt optjeningsår og dermed opnår ret til ferie med løn.

Du kan få ferie overført

Ifølge ferieloven kan en lønmodtager og en arbejdsgiver aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. 

En sådan aftale skal indgås skriftligt mellem parterne senest 30. september efter ferieårets udløb.

Du kan få ferie udbetalt

Der er tre situationer, hvor ferieloven giver mulighed for udbetaling, uden at du har holdt ferien:

 • Feriepengene stammer fra den 5. ferieuge
 • Feriepengene stammer fra et ophørt ansættelsesforhold
 • Du har haft en feriehindring

Hvis du ikke har afholdt den 5. uge og den heller ikke er blevet varslet til afholdelse af arbejdsgiveren inden ferieårets udløb, kan du få den udbetalt (med mindre den aftales overført til næste ferieår).

For at få den 5. ferieuge udbetalt, skal du søge om udbetaling, der hvor feriepengene er, oftest ved Feriekonto. Det gælder også, hvis du har feriepenge til gode, der stammer fra en ansættelse, som er stoppet senest ved ferieårets udløb. Ansøgningen skal være dem i hænde i perioden fra 1. maj til 30. september efter ferieårets udløb, ellers mister du kravet på udbetaling.

Hvis du har været forhindret i at holde din ferie på grund af en af nedennævnte feriehindringer inden hovedferieperioden (den 30. september) eller inden ferieåret udløber (den 30. april), kan du som udgangspunkt få dine feriepenge udbetalt.

 • egen sygdom
 • barselsorlov
 • orlov til adoption
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven
 • overgang til selvstændigt erhverv
 • overgang til arbejde i hjemmet
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner eller tilsvarende udenlandsk institution
 • tvangsanbringelse
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter
 • aftjening af værnepligt
 • tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår
 • udsendelse af forsvaret i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver, når opgaven hviler på et mandat fra folketinget
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en tvist mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver om et krav på feriepenge
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende

Hvis der er tale om en feriehindring, skal du sende en erklæring til Feriekontoret, der vil foranledige, at feriepengene udbetales.

Som FOA-medlem kan du finde mere om de regler, der gælder for dig, på Overenskomst Tjek.

Få hjælp af FOA

Du kan også søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din lokale FOA-afdeling.

Find din FOA-afdeling

Se også:

Feriedagpenge

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp