Vundne arbejdsskadesag

Over 600.000 kr. til et medlem

Sygehjælper, 59 år:

Medlemmet mødte i afdelingen i foråret 2016 med sin sag om en arbejdsbetinget ryglidelse, altså en typisk nedslidning i lænderyggen, der var blevet anerkendt i AES (Arbejdsskadestyrelsen), der også havde fastsat et mén på 12 %.

Hun ønskede hjælp, da forsikringsselskabet havde anket mén-fastsættelsen, da man mente de 12 % var fastsat for højt.

Vi hjalp med at få sendt bemærkninger til forsikringsselskabets anke til AES, som fastholdt deres afgørelse på 12 %, hvorefter de sendte sagen til Ankestyrelsen til afgørelse. Her blev ménet fastsat til 10 %, eller  70.686 kr., hvilket medlemmet var tilfreds med. Et godt resultat, selvom forsikringsselskabet fik delvist medhold.

Herefter skulle der træffes afgørelse i AES om erhvervsevnetabet, da medlemmet var blevet førtidspensionist.

Denne afgørelse kom så i juni 2017, hvor AES fastsatte et samlet erhvervsevnetab på 80 %, som dog blev reduceret til 40 % efter fradrag for lidelser, der var arbejdsskadesagen uvedkommende. Der blev udmålt en løbende månedlig ydelse på 8.453 kr. til at supplere førtidspensionen med.

Dette så egentlig meget fint ud, bortset fra, at det fremgik klart af teksten og beregningen i afgørelsen, at erhvervsevnetabet var fastsat til 55 %, og ikke de 40 % som fremgik af afgørelsens forside.

FOA Skive skrev herefter til AES og gjorde opmærksom på fejlen, og der kom lidt senere en ny og korrigeret afgørelse, der nu tog udgangspunkt i et erhvervsevnetab på 55 %, og der blev udmålt en løbende månedlig ydelse på 11.623 kr. i stedet for de tidligere fastsatte 8.453 kr. Altså en væsentlig forbedring.

Medlemmet blev orienteret om, at der nu var mulighed for at få de 50 af de 55 % omregnet til et engangsbeløb, hvorefter vi på medlemmets vegne søgte AES herom. Som en konsekvens ville der blive beregnet en løbende ydelse på baggrund af de sidste 5 % .

Denne afgørelse kom lidt senere, og nu kunne det endelige resultat gøres op med

  • 10 % mén til 70.686 kr.

  • Omregnet engangsbeløb 564.735 kr.

  • Løbende månedlig ydelse 1.057 kr.


    Peter Nielsen
    Faglig sagsbehandler