Ændringer pr. 1. marts 2011

Tilpasningsforhandlingerne blev afsluttet den 15. marts 2011, det indebærer konkret, at den eksisterende overenskomst pr. 1. marts 2011 ændres således at den på visse punkter fremover følger rammerne i FOAs overenskomst med KL på social- og sundhedsområdet.

I overskriftsform ser ændringerne ud som følger:

Timeløn
Der tages afsæt i det kommunale løntrin 11, for uddannede løntrin 18 og 21.
Den kommunale stedtillægsinddeling i 5 løngrupper indføres. Erstatter 5 kr. - tillæg for Region Hovedstaden og Greve Kommune og uddannelsestillæg.

Anciennitet
Erfaringsløn efter 3 års ansættelse, svarende til løntrin 12. For uddannede dog lidt højere. Vær opmærksom på, at der nu er tale om brancheanciennitet, ikke anciennitet hos én bruger/virksomhed.

Tillæg
Tillæg for aften, nat og weekend fastsættes som en procentdel af lønnen.

Sygdom
Fuld løn under sygdom og tilskadekomst efter 8 ugers ansættes og 74 timers arbejde. Erstatter tidligere bestemmelse som krævede 6 måneders anciennitet.

Barns 1. og 2. sygedag
Frihed med fuld løn, dog max. 8 timer i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag. 2. sygedag dog med forbehold for kommunens refundering af udgifter.

Pension
Pensionsbidraget hæves til 12,6%. Der betales pension af grund- /erfaringslønnen. Arbejdsgiveren betaler nu HELE pensionsbidraget.

Kravet om minimum 1000 timers beskæftigelse i virksomheden nedsættes til mindst 8 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse.

Handicaphjælpere der modtager folkepension eller en social pension, får mulighed for at få udbetalt pensionsbidraget som et tillæg til lønnen.

Lønstigning
Lønstigning pr. 1.3.2011 udskydes til stigningen på det kommunale område, løntrin 11 pr. 1.1.2012. Yderligere stigning pr. 1.10.2012.

Fortsat suspension af 6. ferieuge og fritvalgselementet.

Ændringerne træder i kraft den 1. marts 2011 og der er aftalt, at allerede ansatte handicaphjælpere som et minimum bevarer deres nuværende lønindplacering.

Det er parternes håb, at der med disse ændringer af overenskomsten åbnes mulighed for at flere virksomheder vil tilslutte sig denne, så vi derefter kan tage den samlede BPA-udmåling op igen ved senere SATS- eller finanslovsforhandlinger.

» Læs mere om de konkrete ændringer